Инициативата се осъществява ежегодно с цел популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура на гражданите.

Началото на кампанията ще бъде поставено с публично разпределяне на делата в 10.00 часа, а малко по-късно (от 10.30 ч.), е предвидена информационна обиколка, в рамките на която ще бъде представена вътрешноорганизационната дейност на институцията.

В 11.30 ч. в съдебна зала № 3 студенти от втори курс на специалността „Право” на Русенския университет „Ангел Кънчев” ще разиграят симулативен административен процес по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Казусът, който ще бъде представен със съдействието на съдия Ина Райчева, е свързан с претенция за заплащане на имуществени вреди след отменено наказателно постановление. И тази година съдът привлича към информационната кампания ученици от русенски училища.

За първи път в Деня на отворените врати ще бъде организирана образователна правна работилница (workshop) „Съдебно кафене“ с ученици от Х клас на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“.

Дискусията се организира по метода „Световно кафене“, но с трансформирано заглавие, съобразено с темата на предстоящите дебати.

Методът се използва все по-успешно в неформалното обучение, тъй като подобрява комуникативните умения, толерантното отношение и екипна работа на децата и подпомага процеса на усвояване на нови знания.

Събитието е с начален час 13.30 ч. в Тържествената зала на съда, а фасилитатор в предстоящата среща ще бъде съдия Елга Цонева.