Парламентът прие на второ четене промени в Закона за убежището и бежанците.

С измененията се променя концепцията за "сигурна трета държава", като се предвижда произходът на чужденец от такава държава да е основание за отхвърляне на молбата за предоставяне на международна закрила.

В тази връзка се осигуряват необходимите процедурни гаранции за изследване на връзката между чужденеца и третата сигурна държава, чрез индивидуална проверка на сигурността в държавата на съответния кандидат и задължението за надлежно информиране на кандидата относно процедурата за предоставяне на международна закрила.

Въвежда се възможност за възобновяване на производството по разглеждане на молбата за международна закрила в деветмесечен срок от прекратяването му и се осигурява представителство на непридружените малолетни и непълнолетни деца чужденци при осигуряване на принципа за най-добрия интерес на детето.

Непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, който се намира на територията на Република България, вече ще се представлява в производството по този закон от адвокат, вписан в регистъра за правна помощ на Националното бюро за правна помощ, определен от председателя на бюрото или от оправомощено от него длъжностно лице.

В териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците се осигуряват необходимите условия на прием за малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи международна закрила. Държавната агенция за закрила на детето ще наблюдава и контролира условията на прием на малолетните и непълнолетните чужденци и недопускането на прояви на физическо и психическо насилие, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приеха депутатите.

Когато възникне основателно съмнение, че чужденецът не е малолетен или непълнолетен, интервюиращият орган назначава експертиза за установяване на възрастта му след предварителното информирано съгласие на чужденеца или на неговия представител. Отказът на чужденеца да му бъде извършена експертиза не може да бъде самостоятелно основание за отхвърляне на молбата му за международна закрила.

Чужденец с предоставена международна закрила има право да пребивава на територията на Република България за срока на валидност на издадените му български лични документи, записаха още депутатите.

Решенията за отказ за събиране със семейството, за предоставяне на статут на бежанец и на хуманитарен статут, както и за отнемане на временна закрила може да се обжалват в 14-дневен срок от връчването им пред административния съд по настоящ адрес от регистрационната карта на чужденеца.

В същия срок могат да се обжалват и решенията за отнемане на международна закрила пред административния съд по постоянен адрес на чужденеца.