И през настоящата учебна година родители и образователни медиатори ще могат да се обучават за умения за използване на информационни технологии и работа в електронна среда. Обученията се осъществяват по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", реализиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г. Образователните медиатори и родители ще придобият знания и умения за работа в електронна среда.

Снимка: МОН

До момента по проекта, който бe създаден като отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и си постави за цел да не се допусне прекъсване на процесите на образование и приобщаване в условията на кризи и да противодейства на риска от отпадане, са преминали обучения 16 773 образователни медиатори и родители.Обученията се провеждат в малки групи с продължителност от 2 астрономически часа. Технически тe се обезпечава с наличните в училищата електронни устройства, като по-рано именно по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха доставени на нуждаещите се училища почти 65 хиляди преносими технически устройства за ученици и над 20 хиляди - за педагогически специалисти.

Специално направени проучвания във връзка с кризата от COVID-19 показаха, че 47% от родителите са изпитвали по-големи затруднения да помагат на детето си, когато не се справя с учебния материал в електронна среда и при употреба на електронни платформи. По време на извънредното положение 84,4% (от приблизително 2000) от образователните медиатори са подпомагали дистанционното обучение на деца в училищна възраст, като от тях 35,9% са имали необходимата техническа и компютърна грамотност. Затова стремежът на проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е включването на родителите и образователните медиатори да им предостави възможности да подкрепят по-успешно учениците като не се прекъсва образователния процес, както и да насърчават мотивацията и интереса към ученето.

Образователните медиатори и родителите ще могат да се обучават и за работа с платформи, съдържащи специфично електронно образователно съдържание и със специфични софтуери за деца и ученици със специални образователни потребности.

Други от дейностите по проекта са насочени към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при работа с тях. Дейността обхваща и учениците от първи клас с цел осъществяване на прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда. До момента по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" са преминали обучения общо 61 861 ученици (в това число и първокласници).

По проекта ще продължи и предоставянето на допълнително обучение за ученици, които имат затруднения при усвояването на учебното съдържание. Целта е да се предотврати натрупването на образователни дефицити. Учениците от Украйна, записани в българските училища, също имат възможност за допълнително обучение по български език като чужд и по други учебни предмети, с цел успешна интеграция.

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е насочен и към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за придобиване на базови дигитални умения и качествено обучение по всички учебни предмети и от всички етапи на училищното образование.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Общата му стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.