Анонимизирането и заличаването на личните данни, и предоставянето на декларациите за публикуване е разпоредено да се извършва от експертите с икономическо образование в ИВСС - съобразно разпределените им за проверка декларации. Това се казва в становище на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ Теодора Точкова, изпратено до медиите, във връзка с поканата към нея от председателя на ВКС Лозан Панов да разясни случая с незаличени данни в имуществената декларация на съдия Мирослава Тодорова.

Точкова посочва, че с незаличаването на данните е допуснат пропуск, като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работният файл.

В конкретния случай експертът с икономическо образование, на когото е била разпределена за проверка ежегодната декларация на съдия Тодорова, е предал на системния администратор за публикуване работния файл на магистрата, като част от подписан с квалифициран електронен подпис архивен файл, съдържащ всички декларации със заличени лични данни, разпределени му за проверка и подлежащи на публикуване в срок до 15.07.2019 г.

В позицията се обяснява още, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, което личало от наименованието му - "не се чисти", указващо наличие на технически проблем - експертът не можел да изчисти /заличи/ личните данни. Препратката била към системния администратор, който на базата на техническите си умения, трябвало да извърши нужното изчистване /заличаване/.

"Няма тенденциозно отношение към съдия Тодорова, каквито опити за тълкуване се тиражират в медийното пространство, а е използван изразът, за да се сигнализира за несправяне с технически проблем", се посочва в позицията.

Полученият от съдия Тодорова файл, съдържащ декларацията й, се е отварял в режим "Маркиран като завършен" в програмния продукт Excel. Независимо, че експертът с икономическо образование не се е справил технически със заличаването на личните данни, той я е предал за публикуване в незавършен вид. Главният инспектор изразява разбиране към безпокойството на съдия Тодорова, но категорично заявява, че станалото е случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората, но въпреки това поднася извиненията си.

След приключване на проверката по случая ще бъдат предприети съответните законови действия, за недопускане подобни пропуски в бъдеще, включително и чрез ангажиране на дисциплинарната отговорност на виновните лица.