Временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна бяха въведени със заповед на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, като документът е качен в сайта на ведомството.

Те са в сила от днес до 12 октомври.

Мерките предвиждат задължително поставена защитна маска за лице за всички, които се намират в лечебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Изключение от изискването се допуска за деца до 6-годишна възраст.

Хората, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване, трябва да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

Всички работодатели и ръководства на висши училища трябва да организират редовно проветряване и дезинфекция, да не допускат до работните помещения и в помещенията на висшите училища на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други) и да инструктират персонала, преподавателите и студентите за правилна хигиена на ръцете.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, трябва да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м.; да осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;да поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция.

Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

Задължително остава и провеждането на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.