Португалският социалист Елиза Ферейра е еврокомисар по "Сближаване и реформи" в ЕК. Тя пристигна в България в качеството си на специален гост на организираната от Dir.bg и 3E-News международна конференция Green transition 2022: "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход". Събитието събра на 10 юни в Sofia Event Center хората, които вземат решения за бъдещето, в дискусия за устойчивостта, новите идеи и отговорността за да съхраним нашата планета Земя.

Месец и половина по-късно, специално за читателите на Dir.bg и 3E-News, Елиза Ферейра говори за приоритетите на Зеления преход на фона на войната в Украйна, за прехода към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика и какви промени ни очакват по отношение на енергийната ефективност и във връзка с REPowerEU.

Какви мерки и политики могат да бъдат еднакво добре приети във всички държави-членки на ЕС, като се имат предвид различните изходни позиции, жизнен стандарт, покупателна способност и т.н.?

Преходът към неутрална по отношение на климата и кръгова икономика е една от най-важните цели на политиката на Съюза. На 12 декември 2019 г. Европейският съвет одобри целта за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г., в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Борбата с изменението на климата и деградацията на околната среда ще бъде от полза за всички в дългосрочен план.

Тя също така предлага възможности и предизвикателства за всички в средносрочен план, тъй като не всички региони и държави членки започват прехода от една и съща точка или имат еднакъв капацитет да реагират. Някои от тях са по-напреднали от други, а преходът води до по-широко социално, икономическо и екологично въздействие за онези региони, които разчитат в голяма степен на изкопаеми горива за произвеждане на енергия, особено въглища, лигнитни въглища, торф и нефтени шисти, или на предприятия, интензивно произвеждащи парникови газове.

За да бъде успешен и социално приемлив за всички, преходът трябва да бъде справедлив и приобщаващ, с подходящи мерки срещу риска от различна скорост на прехода и различия между регионите. ЕС създаде механизма за справедлив преход (МСП), за да гарантира, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика ще се осъществи по справедлив начин, като никой няма да остане назад. В рамките на политиката на сближаване Фондът за справедлив преход (ФСП) на обща стойност 19,3 млрд. евро ще предостави целево финансиране на най-засегнатите региони във всяка държава членка, за да се облекчат социално-икономическите разходи, предизвикани от енергетичния и климатичния преход, като се подпомогне икономическата диверсификация и преустройството на засегнатите територии, както и преквалификацията на хората с цел увеличаване на перспективите за заетост в други сектори.

Поради това ФСП ще подкрепя производствени инвестиции в малки и средни предприятия, създаване на нови фирми, научни изследвания и иновации, възстановяване на околната среда, чиста енергия, повишаване и преквалификация на работниците, подпомагане при търсенето на работа и активно включване в програми за търсещи работа лица, както и преобразуване на съществуващи инсталации с интензивно отделяне на въглеродни емисии, когато тези инвестиции водят до значително намаляване на емисиите и защита на работните места.

Как войната в Украйна променя приоритетите на зеления преход?

След нахлуването в Украйна и непровокираната и неоправдана военна агресия от страна на Русия, на 8 март 2022 г. Европейската комисия представи комуникацията относно плана REPowerEU, а на 18 май - самия план REPowerEU, в който е изложен отговорът на Европа на трудностите и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от войната. Налице е двойна спешност за трансформиране на европейската енергийна система: прекратяване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, които се използват като икономическо и политическо оръжие, и справяне с климатичната криза.

Действайки като Съюз, Европа може по-бързо да премахне зависимостта си от руските изкопаеми горива. 85 % от европейците смятат, че ЕС трябва да намали зависимостта си от руския газ и петрол възможно най-скоро, за да подкрепи Украйна. Мерките в плана REPowerEU могат да отговорят на тази амбиция чрез икономии на енергия, диверсификация на енергийните доставки и ускорено въвеждане на възобновяема енергия, която да замени изкопаемите горива в домакинствата, промишлеността и производството на електроенергия.

Зелената трансформация ще засили икономическия растеж, сигурността и действията в областта на климата за Европа и нашите партньори.

Основавайки се на пакета от предложения "Подготвени за цел 55" и довършвайки действията по сигурността на енергийните доставки и съхранението на енергия, основните насоки на действие в рамките на плана са спестяване на енергия чрез насърчаване на енергийната ефективност и повишаване на готовността; диверсификация на енергийните доставки; бързо заместване на изкопаемите горива чрез ускоряване на прехода към чиста енергия в Европа и интелигентно съчетаване на инвестициите и реформите.

REPowerEU се основава на предложенията "Подготвени за цел 55", представени миналата година, и призовава за тяхното бързо приемане. В него се предлагат промени в някои от предложенията "Подготвени за цел 55", за да се ускори постигането на водещата амбиция за постигане на поне -55% нетни емисии на парникови газове до 2030 г.

Такива промени включват повишаване на целите на равнище ЕС за енергийна ефективност и възобновяема енергия съответно с 13 % и 45 %, ускоряване на издаването на разрешителни за проекти за възобновяема енергия и стремежа към сгради, готови за използване на слънчева енергия, чрез по-бързо внедряване на соларни инсталации върху сградите.

Напоследък тези мерки станаха още по-неотложни. Европейският съюз е изправен пред риска от по-нататъшно намаляване на доставките на газ от Русия, поради използването на износа на газ като оръжие от страна на Кремъл, като почти половината от нашите държави членки вече са засегнати от намалените доставки. Действайки сега, може да се намали както риска, така и разходите за Европа в случай на по-нататъшни съкращения или пълно спиране, като се засили европейската енергийна устойчивост.

На 20 юли Европейската комисия предложи нов законодателен инструмент и Европейски план за намаляване на търсенето на газ, за да се намали потреблението на газ в Европа с 15 % до следващата пролет. Всички потребители, публичните администрации, домакинствата, собствениците на обществени сгради, доставчиците на енергия и промишлеността могат и трябва да предприемат мерки за пестене на газ. Комисията също така ще ускори работата по диверсификацията на доставките, включително съвместното закупуване на газ, за да засили възможността на ЕС да се снабдява с алтернативни доставки на газ.

Сред мерките се предлага и нов регламент на Съвета относно координирани мерки за намаляване на търсенето на газ, с който ще се определи цел за всички държави членки да намалят търсенето на газ с 15 % в периода от 1 август 2022 г. до 31 март 2023 г., както и да обявят "тревога в Съюза" относно сигурността на доставките. За да подпомогне държавите членки да постигнат необходимото намаляване на търсенето, ЕК прие и Европейски план за намаляване на търсенето на газ, в който се определят мерки, принципи и критерии за координирано намаляване на търсенето.

Планът е насочен към замяната на газа с други горива и към цялостното спестяване на енергия във всички сектори. Той има за цел да гарантира доставките за домакинствата и основните потребители като болниците, но също така и за промишлените отрасли, които са от решаващо значение за производството на основни продукти и услуги за икономиката, както и за веригите за доставки и конкурентоспособността на ЕС. Планът съдържа насоки, които държавите-членки трябва да имат предвид при планирането на съкращенията.

Какви промени очакват България по отношение на енергийната ефективност и във връзка с REPowerEU?

Кохезионната политика има готовност да подкрепи България в плановете й за повишаване на енергийната ефективност и да изпълни целите на REPowerEU. Това е възможно благодарение на нейния отчитащ условията на мястото подход, който позволява финансирането да се насочи към особените предизвикателства, пред които са изправени определени региони.

В този контекст Споразумението за партньорство с България Partnership Agreement with Bulgaria - 2021-2027 | European Commission (europa.eu) определя инвестиционната стратегия на страната в рамките на политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро за периода 2021-2027 г. 2,4 милиарда евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне целите си в областта на климата. В частност 600 млн. евро ще помогнат за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 27 % от общото потребление на енергия, както и за намаляване на потреблението на енергия и редуцирането на емисиите на парникови газове в обществените сгради.

Финансирането от ЕФРР ще бъде използвано и за рециклиране на 70% от всички отпадъци от опаковки. Финансирането, предназначено в рамките на кохезионната политика за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници под формата на грантове и финансови инструменти, ще има следните приоритети:

- Над 300 млн. евро за инвестиции за подмяна на отоплителни системи с печки и бойлери, използващи възобновяеми енергийни източници;

- над 120 млн. евро за подобряване на енергийната ефективност в предприятията, включително чрез използване на възобновяема енергия;

- близо 150 млн. евро за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд като част от вълната от обновяване; когато е възможно, ще се насърчава комбинацията с възобновяеми енергийни източници.

Освен това 25 млн. евро ще дойдат от InvestEU, а чистата енергия е една от целите.

И накрая, Фондът за справедлив преход в България в размер на 1,3 млрд. евро е предназначен за осигуряване на социално и икономически устойчив преход. Фондът ще подобри капацитета на засегнатите региони за по-добро използване на възобновяемата енергия.