Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на административният съд в София, с което беше отменена заповедта на бившия председател на Върховния касационен съд Лозан Панов за спиране на използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) във ВКС.

Преди година 69 върховни съдии отбелязаха редица проблеми, които срещат при работата със системата. След това имаше и решение на Пленума на ВКС, който предложи на тогавашния председател на съда Лозан Панов да издаде заповед, с която да се преустанови използването на ЕИСС.

Върховните магистрати от касационната инстанция приемат, че оспорената заповед е нищожна, приета е от некомпетентен орган и при липса на валидно правно основание за издаването й. Компетентният орган, който одобрява използването на информационни система в органите на съдебната власт е Пленумът на Висшия съдебен съвет.

Съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт не съществува законова презумпция това правомощие да се предоставя на пленумите на съдилищата или на техните председатели. В този смисъл обосновани са изводите на първоинстанционния съд, че с нареждането да се преустанови работата на ЕИСС и да се премине към ползване на АСУД се изземва неправомерно компетентност и се постановява акт, който е изцяло извън правомощията на председателя на ВКС и Пленума на ВКС.

Съдебният състав обезсилва частично решението на първоинстанционния съд, в частта, в която Административен съд София – град се е произнесъл и по жалба на адвокат Николай Баташки. В тази част решението е недопустимо, тъй като първоначалната жалба е недопустима, поради липса на пряко и непосредствено засягане на правната сфера на този жалбоподател.

Решението е окончателно.