Това е установил Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Делото е сред най-продължителните, установени при проверка на заявленията на граждани за бавно правосъдие през последните три месеца на миналата година.

Производството е започнало през август 2001 г., когато трима души предявяват искане за установяване на правото им на собственост върху имота. До този момент обаче делото е разгледано само на две инстанции.

Пред първата  – Софийският районен съд (СРС), разглеждането му е отнело 3 години и 4 месеца. Проведени са 12 съдебни заседания.

„Голяма част от тях са отложени, тъй като съдът е допускал безкритично доказателствените искания на страните. Многократното отлагане на съдебните заседания за събиране на доказателства е забавило производството с близо една година“, съобщиха от инспектората.

На втора инстанция - Софийски градски съд (СГС), делото пък се е точило продължило 12 години и 6 месеца. Допуснати са много забавяния, причинени от действията на съда, констатират от ИВСС. И обясняват, че основната причина за забавянето е големият брой на съдебните заседания – 16, и интервалите, през които те са насрочвани – от 5 до 9 месеца.

„Общо 12 от всичките 15 отлагания са обосновани с необходимостта от събиране на доказателства, като съдът не е използвал никакви дисциплиниращи средства да стимулира участниците в процеса към по-добра организация и прецизност при предявяване на доказателствените искания и събирането на доказателства“, констатират инспекторите.

И заявяват, че два пъти съдът е бездействал и с това приключването на делото е забавено допълнително.

От институцията приемат, че конкретното дело за собственост е сложно и е трябвало е да се установят много правно значими факти, да се съберат много писмени доказателства. Допуснати са и са изслушани две съдебно-технически експертизи. Големият брой на ответниците – осем, при подаването на исковата молба, също е допринесъл за усложняване на делото от фактическа страна, защото е създал проблеми при тяхното призоваване.

За всички тези години пък някои от участниците в процеса са починали и е било необходимо да бъдат конституирани техните наследници, с което общият брой на страните по делото се е увеличил.

„Въпреки по-високата правна и фактическа сложност на делото, са допуснати забавяния, които са довели до нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок“, приема обаче Инспекторатът към ВСС.