Върховният административен съд окончателно отмени отказ на Министерство на здравеопазването да възстанови сума за спешно лечение в страна извън Европейския съюз - Кралство Мароко, на физическо лице от град Пловдив от бюджета на министерството. Става дума за лечение на масивен инфаркт по време на пътуване в Кралство Мароко, за лечението на който българският гражданин е заплатил 11 000 евро извън медицинската си застраховка.

Решението на ВАС по административно дело № 104/2019 г. потвърди решението на Административен съд - София град.

Отказът е нищожен, тъй като е издаден от зам.-министъра на здравеопазването при липса на материална компетентност съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за здравето. Те са приели, че след като случаят е спешен, то приложим е чл. 99, ал. 1 от ЗЗ.

Според разпоредбата държавата организира и финансира система за оказване на медицинска помощ при спешни състояния, а компетентен орган е министърът на здравеопазването. От приложената към делото заповед № РД-01-394 от 16.11.2017 г. е видно, че не са делегирани правомощия на зам.-министъра на здравеопазването по отношение на заповеди за разрешаване или отказване за възстановяване на средства, заплатени за спешна медицинска помощ в трети държави.

Министърът на здравеопазването в ролята си на компетентен орган е следвало да уважи или да откаже възстановяването на търсената сума за проведено спешно лечение с нормативно предвидените задължителни мотиви и след проверка за точния размер на остатъка и непрекъснатостта на здравноосигурителните права на българският гражданин, е правилен.