Безработните ще работят по 4 часа дневно. Въведена е и санкция за лицата, които отказват да полагат обществено полезен труд - при първи отказ помощта се спира за срок от 2 месеца, а при повторен отказ - помощта се прекратява за срок от 2 години.

Това е една от 60-те антикризисни мерки приети от правителство, синдикати и работодатели. Целта на промяната е ограничаване на сивия сектор в икономиката. Досега безработните полагаха 5 дни обществено полезен труд по 8 часа.

Полагането на обществено полезен труд е задължително за безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи и не са включени в програми за заетост. Обществено полезният труд се полага по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за обществено полезни дейности.

От полагане на обществено полезен труд са освободени полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст - майка или баща (осиновителка, осиновител); родител, който отглежда сам детето си; настойници; бременни жени след третия месец на бременността им и лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност за повече от 20 дни в месеца. Освободени от изискването за общественополезен труд са и получаващите помощи за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен.