Софийският градски съд спря вписването в Агенцията по вписванията на новия Управителен съвет на "Български спортен тотализатор", който бе определен със заповед на спортния министър Радостин Василев. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Преди дни министърът на спорта Радостин Василев от ИТН нареди да бъдат освободени Любомир Стефанов Петров, Гошо Петков Гинчев и Христо Георгиев Йовов от Управителния съвет на Тотото.

На тяхно място бяха назначени Георгий Султанов, Росен Иванов и Александър Тодоров, които нямат опит в тази сфера. Тодоров е и депутат от ИТН, което пък е в разрез със Закона за правната помощ. Според законодателството депутат не може да заема висша публична длъжност.

Производството бе образувано след обжалване на заповедта за освобождаване от министъра от страна на двама от членовете на стария УС на Тотализатора Гошо Гинчев и Христо Йовов. Според тях заповедта на министъра на спорта не е законосъобразна.

При висящо производство и незавършил съдебен спор не може да има вписване.

"В случая се налице предпоставките за спиране на регистърното производство, тъй като се констатира наличие на висящо дело по искова молба вх. № 4096/25.01.2022 г. по описа на СГС, подадена от Гошо Петков Гинчев и Христо Георгиев Йовов относно законосъобразността на Заповед на Министъра на младежта и спорта", пише в определение № 248 Софийски градски съд.

"СПИРА на основание чл. 536 ал. 1 т. 1 от ГПК вр. чл. 19 ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ, регистърното производство по ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ А9, вх. №20220121160808 пред Агенция за вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за вписване на промени в обстоятелствата по партидата на ДП "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР", ЕИК 202766380 ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ на делото, образувано по искова молба вх. №4096/25.01.2021 г. на СТС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се изпрати незабавно на Търговския регистър", гласи решението на съда.

Преди дни министърът на спорта Радостин Василев освободи стария директорски борд на Тотото без да посочва конкретни аргументи за това, като призна, че причините са политически и той има това право.

Василев отправи критики относно недостатъчна печалба от страна на Спортния тотализатор.

Уволненото ръководство на Тотото обаче обори твърденията му с факти.

Досегашният изпълнителен директор Любомир Петров обяви, че за първи път предприятието е излязло на плюс през 2020 г. Печалбата за последната година на Тотализатора е била рекордно висока - 11 млн. лв. 42 млн. лв. пък са били отчисленията от Тотото за спортното министерство.