Пленумът на ВСС ще разрешава разследванията срещу председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор. Като това трябва да стане с квалифицирано мнозинство от 17 гласа. Това стана ясно по време на дебата в работната група за изготвяне на предложения за законодателни промени, засягащи разследванията срещу председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор, който се предава на живо чрез сайта на Министерството на правосъдието.

Проектът за промени в НПК беше представен от министъра на правосъдието Данаил Кирилов и касае особените правила в случаите, при които има извършено умишлено престъпление от общ характер от тримата висши магистрати.

Проектът посочва, че предложението за такова разрешение от ВСС и за временно отстраняване от длъжност на "тримата големи" в съдебната система може да направи министъра на правосъдието или не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на ВСС. То трябва да бъде придружено от подробни писмени мотиви. И да се разгледа не по-късно от седем дни от постъпването му. По време на разглеждането трябва да бъде изслушан и предложеният за временно отстраняване от длъжност.

Срокът на временното отстраняване не може да бъде по-дълъг от посочения общ срок за продължителност на разследването в НПК.

Решението на пленума на ВСС ще подлежи на обжалване в тридневен срок от постановяването му пред петчленен състав, на ВАС, определен на принципа на случайния избор измежду всички съдии от този съд. Решението се постановява в седемдневен срок от постъпване на жалбата и е окончателно.

Разследването на висшите магистрати ще се извършва от прокурор от Спецпрокуратурата и Софийската градска прокуратура, според това на кой съд е подсъдно делото.

Съдът в открито заседание, в състав от трима съдии, определени на принципа на случайния избор, се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението в едномесечен срок от постъпване на делото, с определение, което е окончателно. В състава на съда не могат да участват младши съдии, предвижда още проектът.

На първа инстанция дела от такъв тип ще се разглеждат от трима съдии и от пет съдии в случаите, когато престъплението предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. На втора инстанция делото също трябва да се гледа от петима магистрати. Като в съставите не могат да участват младши съдии.

Обсъждането на проекта на министър Данаил Кирилов продължава, като в него участват представители на ВСС, магистрати и експерти. Кирилов посочи в началото на дебата, че проектът е част от изпълнението на мерките от Механизма за сътрудничество и оценка на ЕК спрямо България. По думите му с приемането на на проектозакона ще се отговори на обществените очаквания за гарантиране на обективно и безпристрастно провеждане на разследване срещу "тримата големи".