Връчиха акт на Столична община (СО) за незаконен ремонт на осветление в Южния парк. При проверка на извършен основен ремонт на алейно осветление в Южния парк в София, от РДНСК са установили, че Столична община не разполага с необходимите строителни книжа, съобщиха от дирекцията. При проверката, която е вследствие на получен сигнал за незаконно строителство, СО не е представила разрешение за строеж, одобрен проект, протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и заверена заповедна книга. Няма и строителен надзор.

В отговор на официално запитване, отправено от РДНСК София, главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е посочил, че в отдел "Архивно обслужване и дигитален архив" при НАГ няма одобрен проект и разрешение за строеж за "Основен ремонт на алейно осветление на Южен парк". В рамките на проверката е установено, че през 2018 г. е бил подаден също сигнал във връзка със строежа. Тогава РО НСК (по настоящем РДНСК София) е извършила първоначална проверка, в хода на която не са били събрани необходимите документи за извършващото се строителство.

Според представен от СО протокол, са изпълнени и приети следните видове ремонтни дейности: демонтирани са 53 бр. стари тръбни стълбове с височина 5 м; направа на изкоп за нова канална мрежа с кабелна линия с дължина около 2,35 км; изградени кабелни шахти за алейното осветление с рамка и капак - 122 бр. и монтирани нови железотръбни стълбове до 6 м (височина) - общо 107 бр.

Проверката на РДНСК София е установила, че строежът, който е трета категория, е извършен без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж. Те са задължителни при извършването на основен ремонт според разпоредбите на ЗУТ. Заради установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, от РДНСК са връчили на СО констативен акт, който е основание за започване на административно производство, информират от дирекцията.