Владеенето на български език вече става задължително условие за получаване на българско гражданство, реши парламентът с приемането на промени в Закона за българското гражданство на първо четене. Нито един депутат не гласува против измененията, но 22-ма се въздържаха. Условието важи за хора с български произход и за лица, чийто родител е придобил българско гражданство. Това изискване няма да се прилага спрямо хората, придобиващи българско гражданство, след като са осиновени, тъй като ще попречи на процедурата.

Създава се разпоредба, с която от българско гражданство не могат да се освобождават лица, срещу които има образувано наказателно производство от компетентен орган, както и такива, които имат непогасени финансови задължения към българската държава или към българско физическо или юридическо лице, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

С друг текст се предвижда възможност за отмяна на натурализацията в случаите на системно и умишлено уронване на престижа на България, на българските институции и национални интереси чрез реч на омраза или при извършване на действие от омраза срещу българската държава, нейни граждани и/или български общности в чужбина. Предлага се Съветът по гражданството да изслушва лицето, за което е направено предложение за отмяна на натурализацията. При обективна невъзможност то да присъства на заседанието, може да представи писмено становище по направеното предложение. Целта е да се гарантира, че решението за лишаване от гражданство не е произволно, аргументират се от Министерския съвет, информира БТА.

Вносителят предлага да бъде преустановено съществуването на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина, тъй като дейностите до този момент са се осъществявали от Министерството на правосъдието, без това да оказва влияние върху ефективното провеждане на цялостната процедура по придобиване на българско гражданство на основание български произход, а съществуването на втори допълнителен орган, се счита за нецелесъобразно.

Със законопроекта се предвижда връчването на удостоверенията за придобиване на българско гражданство да се извършва на тържествена церемония, която ще се извършва в Министерството на правосъдието или в дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина.

От "Продължаваме промяната" изтъкнаха, че паралелно с промените ще се работи и за развитие на неделните училища зад граница с уреждане на командироване на преподаватели. От "Възраждане" и ГЕРБ-СДС подкрепиха закона, но заявиха, че ще внесат корекции преди второто четене.