Създаването на помощни атестационни комисии към съдилищата, които да подпомагат работата на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет/ВСС/, гласува парламентът на първо четене с промени в Закона за съдебната власт. Те са внесени от Министерския съвет.

За всяко конкретно атестиране/при спазване на принципа на случайния подбор/ помощната атестационна комисия ще бъде от трима редовни и един резервен член, съобщи БТА.

Прецизират се правомощията на действащите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите като тяхното участие се ограничава до атестирането, без да се предоставя възможност за намеса в дейността на кадровия орган.

С поправките се редуцира предварителното атестиране и се намаляват извънредните атестации, като по този начин видовете атестации се ограничават до такива за несменяемост, периодични и извънредни, но същевременно се търси обективно установяване на действителните квалификации, способности и постижения на съдията. Създава се правна възможност за съответната колегия да приеме директно комплексна оценка, когато атестираният магистрат възрази срещу изготвената комплексна оценка, като се предоставя възможност на комисията по атестирането и конкурсите да изрази писмено становище по възражението.

Предвижда се анализът на причините за констатираните от Инспектората към ВСС нарушения и приемането на мерки за тяхното отстраняване да се осъществява поотделно от съответната колегия в съответствие с тяхната професионална насоченост.

Отпада изискването кандидатите за младши магистрати да представят препоръки от юристи. Въвежда се изискването за оценка, не по-ниска от много добър 4,50, на писмения изпит в конкурс за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

Подобрява се правната уредба относно производството по проверка на имуществените декларации, като се конкретизират изискванията за деклариране на средствата при предсрочно погасяване на кредит и моментът, към който следва да бъде посочено притежаваното имущество.

Измененията в закона дават на Инспектората към ВСС право да иска разкриване на данъчна и осигурителна информация и прецизират уредбата за извършване на допълнителни проверки на имуществените декларации.

Разширява се също кръгът от лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори в Инспектората към ВСС, като се предвижда такава възможност за районните съдии и районните прокурори.

Законопроектът усъвършенства разпоредбите, свързани с дисциплинарното производство, като посочва ясни критерии за определяне на дисциплинарните наказания, прецизира разпоредбите относно сроковете за разглеждане и произнасяне на съответните органи и конкретизира давностните срокове.

Проектът на закон подробно урежда процедурата по обжалване заповедите на административните ръководители, с които се обръща внимание на съдии, прокурори и следователи за допуснати от тях нарушения по движението на делата и организацията на работата им.

Променя се и рангът на Административен съд-София област като се приравнява с този на апелативните съдилища, както и се осигурява достъп на Прокуратурата на Република България до автоматизираните информационни системи на МВР.