Професионална гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ) в Пловдив е едно от елитните училища в областта. В него се подготвят техници и специалисти в областта на електротехническата промишленост, електронната промишленост и информационните технологии. Срещаме ви с директора на учебното заведение Стоянка Анастасова, за да сподели опита на нейния екип в дистанционното обучение по време на пандемията и очертаем предизвикателствата пред новата учебна година.

Снимка: Дир.БГ

Новата реалност в образованието с всички плюсове, открити недостатъци и как системата да работи като добре смазана машина ще са темите на конференцията "Образование от А до #. Иновативното училище", което ще събере на една маса директори на училища, ректори на университети, представители на европейските и българските институции, както и бизнеса, който предлага технологични решения. Форумът е на 17 юли в София Тех Парк като дискусията ще бъде излъчвана и на живо през фейсбук страниците на организаторите. "Образование от А до #. Иновативното училище" е инициатива на Economic.bg, NOVA, Dir.bg и Kmeta.bg.

"Със своята уникална институционална култура ПГЕЕ осъществява 100% дигитализация на учебния процес", разказва Стоянка Анастасова.

Снимка: Личен архив

В училището са създали собствени образователни платформи и видео уроци с иновативен софтуер, използват трансверсален подход на преподаване, имат модерни кабинети, оборудвани от водещи компании в региона.

Училището е и с най-голям брой дуални паралелки в региона по най-търсените професии в "Тракия - икономическа зона". Учениците работят по много национални и международни проекти и по програма за интернационализация на учебните програми по професионална подготовка.

Зад гърба си има 20-години международна проектна дейност. Избрано е за Училище посланик на Европейския парламент. Учениците, съвместно със своите преподаватели, са реализирали много проекти за подобряване на физическата среда в училището: електронен звънец, осветителни уредби, рекламни електронни табла. Бизнесът е част от преподавателския екип и се явява коректив в училищната общност. Има сключени договори за сътрудничество и провеждане на производствена практика с 35 фирми от региона.

- Г-жо Анастасова, какви са уроците от пандемията?
- Инвестицията в знанието на младите хора ни накара да се мобилизираме, неуморният труд в трансформацията на учебното съдържание от един вид в друг беше най-значимият момент за нас като учители и най-голямото предизвикателство.
Осъществявахме голям брой трансверсални уроци по модела на финландската образователна система, който сме усвоили още през 2013 година по международен проект. Прилагахме екипната работа, като едно от условията за успех, а опитът, който сме придобили преди това (обученията на педагогическата колегия), се оказа решаващ фактор, за да се справим с електронното обучение.

Разбира се, и добрата ресурсна обезпеченост, като интерактивни екрани и съвременни крайни устройства, притежавани от всеки ученик и учител също са от важно значение. Уроците от пандемията за нас са, че постига резултати този, който е адаптивен, който непрекъснато се развива и е посветен на това, което върши.


- Как се справихте с шоковата дигитализация?
- Справихме се отлично, благодарение на предварително изградените комуникационни канали за взаимодействие с родители и ученици, своевременното интегриране в учебния процес на разнообразни електронни ресурси (авторски видео уроци, интернет ресурси). Всички ученици успяха да се интегрират в синхронния модел на обучение, на малка част от тях училището осигури интернет свързаност и крайни устройства (таблети и лаптопи).

- Какви бяха трудностите в онлайн обучението за преподавателите, за децата, за родителите...

- Начинът на взаимодействие в училищната общност бе напълно безопасен, дигитален и същевременно ефективен. Родителите бяха в непрекъсната връзка и взаимодействаха с екипа за управление и учителите. Като индикатор за това е положителната оценка, която дават за нашата работа. Ежедневната обратна връзка и благодарности, благодарствени писма в медиите, които получаваме от тях.


- Вашата стратегия за новата учебна година и кои грешки трябва да бъда избегнати за новата?
- В бъдеще, както и досега, дигиталните умения ще бъдат фундамент в нашата работа. Дигитална стратегия на ПГЕЕ включва:

- трансформирането на управлението и обучението с помощта на дигиталните технологии, разширяване на съществуващата дигитализация, чрез въвеждане на технологии към нови управленски процеси и функции. Използване на мобилни образователни приложения, облачни технологии и софтуер за управление на връзките с бизнес партньори и заинтересовани страни;

- по-добра Интернет инфраструктура в малките населени места;

- МОН да поема разходите за интернет на учители и ученици;

- МОН да осигури по-голям брой специализиран софтуер;

- да се разшири обхвата на НП ИКТ, инвестиция на по-голям брой интерактивни устройства за ученици и учители;

- да се осигурят безплатни видео уроци, отговарящи на ДОС.

- да се постави акцент върху устното изпитване, защитата и представянето на проекти, а не върху писменото оценяване, тъй като то не предоставя адекватна информация за усвоения материал, поради възможността от злоупотреба от страна на учениците;

- актуализиране на платформата за обучение;

- стартиране на учебните часове в по-късен час и времевото им ограничаване, много часове пред екран уврежда очите и предизвиква главоболие;

- допълнителна квалификация на учителите за работа със среди и системи за електронно обучение и повишаване на чуждоезиковата компетентност на учителите.


- Как трансформирате учебното съдържание, но във форма за дигитална среда?
- Обучението беше напълно виртуализирано чрез специализиран софтуер, развойни среди, софтуер за симулации на процеси, които напълно отговарят на тези в реалната физическа среда.

За всички специалности обучението бе практически ориентирано към изработване на реални проекти. Силно е застъпен интердисциплинарния подход и STEM концепцията. За обучението по фундаменталните технически предмети освен съчетанието на традиционни форми и смарт класна стая, бе допълнено със специализиран софтуер, като симулациите помогнаха учениците да придобият яснота, нагледност, прецизност, явяваща се аналог на лабораторните условия в училище.

Настоящите условия не попречиха на нашите възпитаници да участват в олимпиади, състезания и конкурси в е-среда.

- Обща дигитална платформа и достъп на всички до учебния процес - кога и как е възможно това?
- Наложително е всички училища да преминат на единна платформа в началото на учебната година 2020/2021. МОН финансира акаунти за MS Teams, което е добро решение и дава равни възможности на всички училища до образователни ресурси и електронно управление. Като помощна среда беше въведена и zoom.us

- Какъв е социалният ефект от дистанционното обучение?
- Чрез съчетание на присъствено обучение в училище в часовете по практическо обучение, физическо възпитание, часове по музика и изобразително изкуство, както и малки екипи за проектни дейност в паралел със синхронно и асинхронно обучение, в случаите, когато учебните програми позволяват.

Провеждането на часове на открити пространства също е подходяща възможност.

Социалните контакти остават важен аспект в развитието на личността на учениците, както и формиране на комуникативни умения и работа в екип. Това се постига чрез работа в групи, в присъствена форма, при спазване на противоепидемичните мерки.

- Дигитализацията в образованието е необратима. Каква е успешната формула?
- Електронното обучение да бъде алтернативна форма в периодите на грипни ваканции, епидемиологични периоди, дава възможност за неограничено от времето и пространството работа, позволява образователните ресурси да бъдат едновременно използвани от голям брой потребители.
Явява се удобство при даване на консултации, организиране на срещи с родители, в удобно за всички страни време, при здравословни и социално-икономически проблеми не се налага наваксване на изпуснатия учебен материал. Във всички останали случаи като ефективно се налага присъственото обучение.