Освен че ежегодно изгражда нови паркинги, Община Бургас упорито и последователно работи за разчистване на града от неизползваеми автомобили. Тя стартира тази дейност през 2008 г. и оттогава не е спирала. Отстранените до днес автомобили са 3773 - доброволно или със заповеди за принудително преместване (разкомплектовани), съобщават от общината.

За настоящата година от общината са свършили следното:
- 174 бр. проверки;
- 418 бр. съставени констативни протоколи и стартирани процедури за ИУМПС;
- 66 бр. издадени Заповеди за принудително преместване на ИУМПС;
- 244 бр. освободили заемания терен доброволно и със заповеди за принудително преместване (разкомплектовани).

Екоинспекторите от общинския отдел "Опазване на околната среда" осъществяват ежедневна контролна дейност за нерегламентирано замърсяване с отпадъци, включително и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Става въпрос за автомобили, които нямат заверен стикер за преминал годишен технически преглед повече от две години. Собствениците им са длъжни да ги предадат на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване.

За да бъде един автомобил класифициран като "излязъл от употреба", трябва да отговаря на поне едно от следните условия:

- Да бъде със стари регистрационни номера;

- Да са минали поне две години от датата, на която е следвало да бъде извършен задължителен годишен технически преглед.

Снимка: Община Бургас

Относно множеството сигнали за изоставени автомобили, екоинспекторите на общината извършват проверка на място и маркират със стикер тези, отговарящи на споменатите критерии.

Съгласно изискванията на Наредбата по управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба МПС, на техните собственици се дава 14-дневен срок за доброволното им преместване на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване.

След изтичане на този срок се извършват съответните контролни проверки. Ако автомобилите не са преместени, следва съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на заповеди за принудителното им преместване.

За съжаление, законовите срокове са относително дълги и в най-оптимистичния вариант реално принудително преместване може да се осъществи до месец след влизане в сила на Заповедта за принудително преместване или около 6 месеца от стартиране на процедурата.

При констатирани изоставени автомобили можете да сигнализирате на "Денонощен дежурен телефон на Община Бургас" - 056/84 15 60 и на e-mail: obshtina@burgas.bg.