"В медиите се тиражират лъжи, че се предвижда масово презастрояване, че има ОУП, който ще съсипе цялото Черноморие. Това няма да се случи! Хората са гневни и обидени, че тяхната дума не се чува вече 10 години", каза кметът на Царево инж. Георги Лапчев по Би Ти Ви.

Опитите на община Царево да има актуален ОУП са от повече от десет години.

Според доклад, публикуван на страницата на Министерството на околната среда и водите, възможностите за застрояване в община Царево се увеличават.

Промени в общия устройствен план на община Царево предвиждат нови 83 хектара от природен парк "Странджа" да бъдат застроени.

Според природозащитници новите урбанизирани територии ще са по-малко спрямо стария план, но и за тях са необходими нови пътища, ток и вода, а те не са предвидени в проекта за изменение на плана.

Докладът е отворен за обсъждане до 4 май. Няколко дни преди това в Синеморец подготвят протест на 1 май с блокиране на моста над река Велека.

За жители на Синеморец най-скандално е предвиденото застрояване на местността "Поляните", откъдето се разкрива гледка към морския бряг и устието на река Велека. По тази причина се обмисля и протест.

Най-драстично се увеличават зоните за нови вилни селища, къмпинги и хотели в селата Резово (106%), Синеморец (54%), Варвара (33%), както и общо по крайбрежната ивица на общината (22%).
Това показва докладът на Министерството на околната среда и водите  - Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ) на Изменението на Общ устройствен план на община Царево.

Близо седем пъти се увеличават вилните територии, нарастват и ваканционните селища, площта на къмпингите се увеличава десетократно.

Увеличаването на урбанизираните територии е основно за сметка на неизползваеми съществуващи селскостопански дворове и част от животновъдните ферми, както и на неизползваеми земеделските територии, се посочва в доклада.

В екооценката се твърди още, че устройствените зони и режимите за застрояване са с намалени параметри за плътност на застрояване и завишени изисквания към озеленяване с висока растителност, задължително от местни характерни видове.

Планът предвижда още строителството в новите зони да бъде предимно ниско за вили, хотели и къмпинги.

В обхвата на плана попадат всички 13 населени места на територията на общината, от които два града – Царево и Ахтопол и 11 села - Лозенец, Варвара, Синеморец, Резово, Кости, Българи, Бродилово, Изгрев, Велика, Фазаново и Кондолово.

В границите на община Царево попадат четири защитени зони част от екологичната мрежа "Натура 2000", свързани с опазването на дивите птици, на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

За устройствената зона в местността "Поляните",  планът предвижда компактно разширение на север с режим на вилна зона. Планирани са и две големи вилни зони на юг. Предвижда се да има и регламентиран къмпинг в местността "Бутамята". Предлага се регламентиране на ромския квартал, възникнал стихийно западно от селото.

Отпадат също урбанизираните зони северно и западно от Варвара, както и вилна зона югоизточно от селото в местността "Гората".Новото вилно застрояване е съсредоточено в част от местностите "Гробищата" и "Поста". При подхода от север се предлага зона за къмпинг - за каравани и палатки.

Къмпинг "Делфин" се запазва с малко разширение в землището на Ахтопол. Единствено в Ахтопол урбанизираните територии намаляват. Местността "Лозята" се предлага като вилна зона.

Защитена зона "Странджа" едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за 15 застрашени видове птици, сред които черен щъркел, египетски лешояд, различни видове орли и т.н. Експертите, изготвили екооценката, не очакват съществено нарушаване на естествените местообитания, гори, ливади и пасища вследствие реализацията на измененията в ОУП на Царево.

Предстои одобрение на доклада от Експертния съвет към МОСВ и издаване на заповед от министъра на екологията за одобрението му. Заповедта подлежи на обжалване.