Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе са оказали помощ на осем малки птици от защитения вид червен ангъч, съобщиха от инспекцията.

Сигналът за бедстващите птици е получен на 22 май на телефон 112 от служители в Западната промишлена зона на Силистра. Птиците са забелязани на пътното платно, а родителите им са кръжали около тях. Вероятно те гнездят в съседен имот, обрасъл с тръстика и ниска растителност, смятат специалистите.

Екип на екоинспекцията е прибрал малките птици, които са на видима възраст около седмица, без оперение и не могат да летят. Установена е връзка със Спасителния център "Зелени Балкани" в Стара Загора и Експерименталната биологична станция "Калимок" на Института по биологично разнообразие и екосистемни услуги при БАН.

В станцията, която се намира в с. Нова Черна, община Тутракан, се размножават птици от защитения вид по утвърдена от Министерството на околната среда и водите програма.

Малките червени ангъчи са настанени в база "Калимок" при приемни родители за доотглеждане. След като достигнат определена възраст, ще бъдат освободени в природата в подходящо за вида местообитание.

Червеният ангъч, наричан още ръждив ангъч и червен килифар, е сравнително едра птица от семейство "Патицови", разред "Гъскоподобни". В България се среща рядко в Добруджа, Лудогорието и около Бургас. Гнезди под земята в дупки на лисици или язовци, понякога в съжителство с тях. Гнезди и в дупки в скали и отвесни земни откоси, както и в хралупи на дървета. Снася между 5 и 13 яйца. Има едно поколение годишно през периода март-юни. Зимува в Източното Средиземноморие и по поречието на р. Нил. Пролетната миграция е през февруари-март, а есенната - през септември-октомври. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие вид, включен е в Червената книга на България.