Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, да остане 250 лева и за следващата учебна година, предлага правителството.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път.

Помощта се получава при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв., определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Тя се предоставя без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 

Очаква се за учебната 2020/2021 г. с еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, да бъдат подкрепени 43 800 деца. Средствата, определени със ЗДБРБ за 2020 г. за изплащане на помощта при предложения размер, са 10 950 000 лв.

Запазването на размера на еднократната помощ е заложено в проект на постановление на Министерския съвет за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на труда и социалната политика и на портала за обществени консултации. Срокът за обществено обсъждане е до 26 април, включително.