Това предвижда проект за промени в Търговския закон, представен за обществено обсъждане.

При откриване на производство по несъстоятелност, всички изпълнителни дела срещу имуществото на длъжника, с изключение на изпълнителните дела, образувани по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се спират от съда по искане на кредитора или служебно.

С цел гарантиране вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудови правоотношения, се предлага от обхвата на спрените изпълнителни дела да бъдат изключени и делата, взискатели по които са работници и служители за вземания, пише в мотивите.

Освен това се променя и поредността за удовлетворяване на вземанията на кредиторите в случаите на разпределяне на постъпленията от осребрено имущество. Така, ако се приемат промените, работниците ще идат на първо място в списъка на кредиторите, редом с държавата.

Предложена е и промяна в Гражданския процесуален кодекс, допускаща, че и работниците може да поискат издаване на заповед за изпълнение въз основа на извлечение от ведомости. Това означава, че работникът, който има да получава забавени заплати, може да иска запор, без да минава през съдебно дело.

Двете предложения, които вероятно ще предизвикат много спорове, са предложени от министъра на труда Тотю Младенов в отговор на задълбочаващия се проблем със забавените заплати.