Това прие на второ четене парламентът, променяйки Закона за кредитните институции, предаде БТА.
Банките ще са задължени да уведомят клиентите си и при промяна на лихвения процент по влогове. В случаите на срочен паричен влог с фиксиран лихвен процент, банката не може да намалява лихвата до изтичане срока на договора, записаха депутатите.

Въведено беше задължение банката да уведомява за промяна на лихвения процент или такса, която води до увеличаване на погасителната вноска по кредит, който не е потребителски. Банката трябва да уведомява клиента по уговорен между страните начин за това преди влизане в промяната в сила.

Парламентът реши задължителното уведомление да не се налага, когато промяната на лихвения процент произтича от промяна на определен референтен лихвен процент, направен публично достояние чрез използване на подходящи средства и информацията за новия лихвен процент може да бъде намерена в търговските помещения и на Интернет страницата на кредитора.

Законът предвижда и създаване на надзорни колегии, чиято основна задача е да осигурят подходяща организация за обмен на информация и координация на действията на отделните компетентни органи при упражняването на текущия надзор и при възникване на извънредни ситуации. Дава се правна основа на участието на БНБ в Комитета на европейските банкови надзорни органи и спазването на неговите насоки в местната банкова система.

Предвижда се промените да влязат в сила от 31 декември тази година.