Военно-апелативна прокуратура протестира пред Върховния касационен съд определението на Военно- апелативен съд от 10.07.2019 г., с което бе спряно за срок от 6 месеца наказателното производство срещу Кирчо Киров за длъжностно присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, с мотиви за влошено здравословно състояние на подсъдимия.

 

В проведеното съдебно заседание на 10.07.2019 г. по въззивното производство срещу Кирчо Киров пред Военно-апелативния съд, подсъдимият Киров не се е явил въпреки, че е бил длъжен, тъй като участието му е задължително. На това заседание защитникът на Киров е представил копие от съдебно-медицинска експертиза, която е била назначена по друго наказателно производство срещу него, което се разглежда в момента от Върховния касационен съд. Позовавайки се на копието на съдебно медицинската експертиза, Военно-апелативния съд е спрял наказателното производство срещу Киров.

Военно - апелативна прокуратура счита, че това определение на съда е незаконосъобразно, поради следните съображения:

- Съдът се е позовал на копие от експертиза, назначена по друго дело, като това е незаконосъобразно, тъй като съдът е длъжен да взема решенията си само на доказателства, събрани по надлежния ред, при спазване на принципа на непосредственост по смисъла на чл. 18 от НПК - да основава решенията си върху доказателствени материали, които е събрал и проверил лично;

- Представено е копие от експертиза, което не представлява дори заверен препис от него, а не е приложено и заверено копие от определението на ВКС за спиране на производството срещу Киров;

- Липсва предвидена възможност на съда за спиране на наказателното производство за определен срок, каквото е сторил Военно - апелативният съд с произнасянето си на 10.07.2019 г.

Военноапелативна прокуратура счита, че неявяването на Кирчо Киров в съдебното заседание на 10.07.2019г. представлява основание за изменение на мярката му за неотклонение в по-тежка, тъй като не са представени доказателства за наличие на уважителна причина и обективна невъзможност на лицето да участва лично в наказателното производство.