Община Русе ще изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Съоръжението ще се реализира в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда".

Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с общините Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан,които заедно с Община Русе членуват в Регионалното сдружение за управление на отпадъци.

Въвеждането в експлоатация на инсталацията ще осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци.

Очакваният резултат от изпълнението на мерките и дейностите е осигуряването на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци от 17 845 т/годишно и намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. и на биоразградимите, към 2023 г., с 52 процента.

Проектът е на стойност близо 35 млн. лева и е с продължителност 50 месеца. Към момента подобна инсталация на територията на страната функционира единствено в София.

В ход са процедурите за изграждането на съоръжения и в Бургас, и в Благоевград.