Всякакви констатации за ощетяване на военноинвалидите по повод на оказаната им публична подкрепа са неоснователни. Това заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на редовния парламентарен контрол. Той отговори на въпрос на Александър Александров, депутат от "Има такъв народ" относно изпълнение на Закона за хората с увреждания в частта му изплащане на регламентирана месечна финансова подкрепа по отношение на определена категория военноинвалиди.

Георги Гьоков посочи, че освен по Закона за хора с увреждания военноинвалидите ползват и права, предвидени в специални закони, които допълнително им гарантират преференции и услуги. Прилагането на действащите норми, с които е гарантирана грижите на държавата към тях е показателен пример за признателността и затова те да не се чувстват пренебрегнати, посочи той.

Основната цел на Закона за хората с увреждания е да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания за социалното им приобщаване и активно участие в обществения живот, заяви Гьоков в своето изложение. Той обясни, че Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, като част от българската правна уредба, изисква преоценяване на увреждането и на възможностите за социално приобщаване и да се прилага индивидуален подход. В тази връзка в закона е въведен нов модел на формиране на финансовата подкрепа като вид социално плащане, вземайки предвид и линията на бедност за съответната година, каза още Гьоков. По думите му това поставя засегнатите лица в по-благоприятно положение. От изказването на Гьоков стана ясно, че Законът за хората с увреждания гарантира правата на хората с увреждания по начин, по който да осигурява реалното им третиране съобразно персонални нужди, без приоритизиране на база статут, придобит по реда на друг специален закон.