Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова е внесла жалба в Административния съд, с която иска да се отмени решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за повишаване на цената на водата, съобщават от общинската администрация. С решението на КЕВР е одобрен бизнес план на "ВиК" АД Ловеч, за развитие на дейността по ВиК оператор за 2017-2021 г.

Одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2020-2021 г. Приет е и анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, посочват от администрацията.

Увеличението на цената на водата за абонатите на "ВиК" АД - Ловеч, е средно с 25 процента. Специално за Ловеч, където потребителите ползват трите услуги - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, цената ще се покачи с 30,25 процента и от 2,39 лева за кубик ще стане 3,11 лева.

Тази сума е валидна още за Луковит, Ябланица и част от абонатите в Априлци.

"Не сме доволни от така постановеното решение, тъй като същото е постановено при неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона, поради което в законовия срок обжалваме същото", се казва в жалбата на кмета.

Посочено е още, че жалбоподателят Община Ловеч има право и интерес да обжалва процесното решение, тъй като пряко и непосредствено се засягат нейни права и законни интереси като член на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД, Ловеч.

В основанията за отмяна на решението се сочи, че липсва посочване на разпоредба, обосноваваща приемането му. 

Според Община Ловеч не е налице достатъчна и ясна аргументация относно извода на КЕВР, изложен в обжалваното решение, а именно - че цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. Според документа, подписан от кмета, заради защитата на обществения интерес в най-пълна степен, решението следва да бъде отменено, като органът се произнесе относно размера на цените след надлежна аргументация по отношение на социалната поносимост на цените.