Европейската сметна палата представи днес оценка от проверки в България, Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания на противодействието на измамите със средствата от ЕС за сближаване.

За България в доклада се посочва, че службите за проверка на използването на европейските средства са открили недостатъци в работата на управляващите разходите служби. Одитният орган е установил, че някои управляващи органи са класифицирали неправилно специфични рискове от измама като ниски и следователно не са приложили към тях допълнителни процедури за контрол, пише в документа.

Установени са били и някои рискове от измама, за които отговорният управляващ орган е предприел действия, се посочва в доклада. Следователно цялата система е сработила, за да се гарантират по-надеждни мерки за борба с измамите, се допълва още в отчета.

Отчита се, че 60 на сто от проверените случаи на съмнения за измами са били отхвърлени или прекратени от прокуратурата. Както АФКОС (дирекцията на МВР "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"), така и управителните органи не извършват систематично анализ на причините за отказа, се допълва в доклада.

Уточнява се, че при изготвянето на доклада проверяващите са се срещнали с основни действащи лица в борбата срещу измамите.