Делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати. Това гласува на второ четене парламентът с промени в Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Ако посоченият в акта адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина, споровете се разглеждат от Административния съд-град София.

Когато посочените в акта адресати са повече от един и са с различен постоянен адрес или седалище, но в рамките на един съдебен район, делата се разглеждат от административния съд в района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта. Във всички останали случаи се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа.

Съществено нарушение на административнопроизводствените правила при всички случаи e, когато, вследствие на нарушаване на задължението за уведомяване, граждани или организация са били лишени от възможността да участват като страна в производството по издаване на индивидуален административен акт. Срещу включването на "при всички случаи" възразиха от левицата и поискаха да остане досегашното положение - административните съдии да преценяват кое е нарушение.

Когато съдът установи наличието на съществено нарушение на административнопроизводствените правила, той отменя акта и изпраща преписката на съответния компетентен административен орган, записа парламентът в АПК.