Мирчев категорично отричаше на фейсбук страницата си, за което Дир.бг информира.  

Скандалът с детските градини тръгна след уволнението на директорката на 164 детска градина в Горна Баня Мариана Иванова. Големият проблем на уволнения директор е не само, че 24 деца не фигурират в системите, а че липсват документи, въз основа на които е извършен прием. 

До момента са извършени проверки в общо 13 детски градини. В част от тях е констатирано, че броят на приетите деца с хронични заболявания и специални образователни потребности е над допустимият, но са представени редовни документи от родителите на съответните деца.

За откритите нарушения разговаряхме със заместник - кмета на Столична община д-р Тодор Чобанов.

- Извършена ли е проверка за записването на двете деца на Иво Мирчев в 164 детска градина. Ако има такава регистрирани ли са нарушения?


- Направихме проверка по конкретни въпроси от няколко медии и за тези две деца. Проверихме и други сигнали, подадени от медии. Проверката ни откри липсващи документи, които са нужни за приема.

Първото дете е класирано и записано първо в ДГ № 60 в кв. "Княжево", район „Витоша“, по желание на родителите. На 12.09.2014 г. от тази детска градина  е записано в детската градина в кв. „Горна Баня“ № 164 „Зорница“. Като основание за записването е посочен общия протокол, с който се указва как се прави преместване. Изрично в нормативните документи, уреждащи приема на деца в детските градини е посочено, че преместването на дете от една детска градина в друга може да се осъществи при наличие на свободно място. В тази детска градина съществува хроничен недостиг на места и няма доказателство по какъв начин е преместено детето.

Второто дете e прието в същата детска градина в „Горан Баня“ като в информационната системата за прием на Столична община директорът е написал като основание протокола, който регламентира приема на деца с хронични заболявания и решение на педагогическия съвет. В нормативните документи, уреждащи приема на деца в детските градини не са делегирани правомощия на педагогическите съвети да вземат решения за приема. В същото време проверката на място установи, че никъде в дневния ред на заседанията и в протоколите на Педагогическия съвет не е отразено такова разглеждане и вземане на решение за прием на детето. Проверката установи, че на 22.08.2016 г. е подадено заявление от бащата г-н Мирчев за прием на детето на основание т.2.2.4 от Правилата за прием, това основание е наличие на хронично заболяване или специални образователни потребности. В заявлението съвсем конкретно е посочено, че се прилагат документи: протокол от лекарска комисия /ТЕЛК или ЛКК/ и удостоверение за раждане на детето. Г-н Мирчев собственоръчно в заявлението, срещу подпис е отбелязал „Уведомени сме за приема на детето лично“. Проверката обаче установи, че медицинските документи, които бащата е декларирал, че прилага и които са основание за приема на дете му, липсват.

В заключение – едното дете е преместено не по утвърдения ред и липсват доказателства това да е направено при необходимото спазване на правилата, а за другото е ползван реда за прием за деца с хронични заболявания, като родителят е подал саморъчно подписан документ, че ще приложи медицинските документи. Такива не се откриват, а и процедурата е сериозно опорочена от факта, че приема не е направен от медицинска комисия, а педагогическия съвет. На всичко отгоре в съответния протокол на педагогическия съвет такава точка въобще липсва, т.е. налице са няколко различни нарушения само по този единствен случай, а много вероятно - и деклариране на неверни данни, което отваря възможността да се заобиколят правилата за прием през системата. Трябва да подчертаем, че отговорността за тези действия се носи както от бившия директор на градината, така и от родителя, подал невярната информация и консумирал резултата от опорочената процедура.

- Какво показват проверките, които се извършват по сигнали в другите детски градини и двете паралелни проверки в 164. ДГ- за натиск над Мариана Иванова и нарушения в обществените поръчки?

- Предприехме най-тежката мярка уволнение на директора на детската градина в кв. „Горна Баня“ г-жа Иванова, след като наша проверка установи записване на деца без необходимите документи и финансови нарушения. Големият проблем на уволнения директор е не само, че 24 деца не фигурират с системите, а че липсват документи, въз основа на които е извършен прием. В свое оправдание г-жа Иванова каза, че върху нея е упражняван натиск и изброи половината институции в държавата. Проверката на нейните твърдения, както и на процедурите по закона за обществените поръчки, които е провеждала, продължават в момента. По заповед на кмета работи отдел „Вътрешен контрол“ на Столична община, който се оглавява от опитния криминалист г-н Ботьо Ботев.

До момента са извършени проверки в общо 13 детски градини. В част от тях е констатирано, че броят на приетите деца с хронични заболявания и специални образователни потребности е над допустимият, но са представени редовни документи от родителите на съответните деца. Поискал съм от всички директори да отразят в публичната система всички деца, които посещават. Актуализацията се налага първо, защото дължим информираност на обществото и второ, защото са масови случаите, при които деца, които се приемат от комисии в градината с медицински документи и специални образователни потребности, да не са отразени след това в системата. Факт е, че те не са класирани през системата, но е добре да бъдат отразени, заедно с обстоятелствата, при които са приети. Поискал съм да се отразят и отписванията на деца от градината и преместването от една в друга. Проверките ще продължат през цялата година.

- Какво е обяснението, че едни и същи деца едновременно са в списъците на чакащите за детските градини и в тези на току-що класираните и вече посещаващи заведенията?

- От направените проверки е видно, че в някои случаи едни и същи деца са приети в детски градини по процедурата за деца с хронични заболявания, а в същото време остават на опашката на чакащи, тъй като право на родителите е да използват и възможността детето им да бъде записано в детска градина чрез Информационната система. Дете, което е записано и посещава детска градина от месец септември на основание представени документи от лекарска комисия или ТЕЛК, е класирано през месец януари 2018 г. при обявени свободни места. Има родители, които не знаят за правото на записване на детето извън редовния прием (чл.7 ал.5 от действащата наредба) при специални образователни потребности (СОП) или хронично заболяване, които преди да се възползват от него си правят кандидатури в системата по общия ред и по-късно биват приемани и там. Реално след като са приети по специалния ред. Има и други - които не желаят децата им да бъдат приемани на основание „хронични заболявания“ или СОП на детето и поради това същите са използвали възможността техните деца да бъдат класирани чрез Информационна система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/. Няма забрана за родителя да не оповестява заболяването на детето и да търси прием по общия ред, а впоследствие да запише по специалния. Възможно е също така родител да прави регистрация в ИСОДЗ на първо дете със заболяване, което вече е прието по специалния ред, защото смята, че само така здраво братче или сестриче може да ползва допълнителните точки, които се полагат за второ вече посещаващо същата градина дете.

- Какво се прави, за да се реши проблема с недостига на места в детските градини?

- Реален недостиг има единствено за яслена възраст. В градинските групи – възраст три години и нататък – има едва около 115 чакащи и то за конкретни градини. Има и доста свободни места, реално недостиг за изпълнение на желанието на родителя за конкретна градина има в 3-4 района. За да бъде гарантирано това – да се посещава желаната градина, а и за да решим проблема с реалния недостиг в яслената възраст, продължаваме със сериозните инвестиции в нови обекти.

През 2018 година продължава изграждането на 3 сгради на детски градини – в район „Младост“- 10 групи; разширения в кв. Драгалевци, район „Витоша“- за 4 групи и физкултурен салон; ДГ № 134, район „Красно село“- 2 групи и физкултурен салон. В инвестиционната програма на Столична община е заложено да стартира строителство на нови сгради на 9 детски градини – в кв. „Манастирски ливади“ – изток в район „Триадица“, м. „Кръстова вада“ в район „Лозенец, разширения на ДГ № 37 в район „Витоша“, ДГ № 153 в район „Илинден“, реконструкция на детски градини, изградени от етернитови панели- ДГ № 135, район „Нови Искър“, ДГ № 96, район „Искър“, ДГ № 20, район „Подуяне“ и ДГ № 1241, район „Красно село“.

През 2006 г., когато г-жа Фандъкова става зам.-кмет по образование, първо се спира замяната и продажба на детски градини, което се е правило и второ, започва масирано строителство на нови. За тези 10 години сме построили 90 нови сгради на детски градини, и са осигурени нови места за още 15 000 деца.