Всички членове на Управителния съвет на Български спортен тотализатор са сменени. Това каза пред журналисти в парламента финансовият министър Владислав Горанов. Той информира, че това е станало със заповед и по преценка на ресорния министър Красен Кралев след консултации с финансовото министерство.

По взаимно съгласие са прекратени договорите на членовете на досегашния Управителен съвет на Държавното предприятие "Български спортен тотализатор" в състав:

Дамян Георгиев Дамянов - изпълнителен директор, Живко Атанасов Вангелов - председател на УС, Константин Любомиров Баджеков, Белчо Бойчев Иванов, Горяна Григорова Тодева.

Чистката идва дни, след като Държавен вестник обнародва поправките в Закона за хазарта, с които държавното тото остава единствен монополист на лотарийните игри. Преди месец пък бяха уволнени всички членове на Комисията по хазарта, а някои бяха арестувани

"Предстои сключването на договори за управление с новото ръководство на БСТ", уточни Горанов.

Относно членовете на новото ръководство той посочи, че сред тях има двама, които в миналото са били известни футболисти, както и двама експерти от Министерство на финансите, а за директор на дружеството е предложен висш експерт от "Информационно обслужване". Горанов уточни, че Христо Йовов е предложен за член на Управителния съвет.

Новият УС е в състав: Любомир Стефанов Петров - изпълнителен директор, Людмила Костова Петкова, Христо Георгиев Йовов, Валентин Страхилов Точев, Гошо Петков Гинчев.

Горанов коментира, че смяната на ръководството е наложителна предвид финансовото състояние на БСТ и регистрираната от него в последните години съществена загуба на пазарен дял.

"Новите предизвикателства пред тотализатора като монополист на лотарийните игри изисква доста по-сериозен управленски капацитет", посочи Горанов.

С цел осигуряване на приемственост на двата екипа и заради огромния опит, който притежава, на досегашния изпълнителен директор на ДП БСТ Дамян Дамянов му е предложено и той е приел да бъде назначен като консултант на новоназначения Управителен съвет.

Снимка: Официален сайт

 Любомир Петров

Снимка: Официален сайт

Людмила Петкова

Снимка: Официален сайт

Гошо Гинчев

Bulphoto

Христо Йовов

Законът за хазарта не предвижда ангажимент за министъра на финансите да следи за спазването на законодателството в областта на хазарта или да упражнява контрол върху осъществяваните от Комисията производства, като издаване, прекратяване, отнемане на лицензи и разрешения, приемане на общи задължителни изисквания и правила, установяване размера на дължимите по закона държавни такси и др.

Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата Румен Гечев.

Няма нормативни основания да се приеме и че министърът на финансите има правомощията по Административнопроцесуалния кодекс на по-горестоящ административен орган - да решава въпроси от компетентността на Комисията и да се произнася по оспорване на административните актове на Комисията, тъй като не е налице изискваното изрично законово овластяване за това, посочи още Горанов.

Той уточни, че правомощията на министъра на финансите по Закона за хазарта са ясно очертани.

Държавната комисия по хазарта е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, чиято дейност се организира и ръководи от председател и се подпомага от обща и специализирана администрация, посочи министър Горанов. Независимо, че тя е ситуирана като второстепенен разпоредител към бюджета на министъра на МФ, тя е специализиран държавен орган - централен колегиален орган на изпълнителната власт за осъществяване на държавния надзор върху хазарта с определени в Закона за хазарта функции и правомощия, лицензионни и контролни по прилагането на закона, допълни той.

Председателят на ДКХ осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране на хазартните игри, както и върху дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, посочи Горанов.

Той отбеляза, че в изпълнение на своите правомощия, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта, министърът на финансите назначава състава на Комисията. Председателят е избор на министъра на финансите, но другите членове са номинирани от министъра на правосъдието, министъра на икономиката, изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Държавната агенция "Национална сигурност", каза Владислав Горанов.

Ако изключим представителя на НАП, защото е от структура към министъра на финансите, то в Комисията е имало представители на още три институции, които е можело, ако са подозирали, че има нещо нередно или ако са виждали празнотата в Закона, да алармират своите ръководители, отбеляза той.