Общото събрание на МГУ "Св. Иван Рилски" избра проф. д-р инж. Ивайло Копрев, досегашен Декан на Миннотехнологичен факултет, за ректор на университета за мандатния период 2019-2023 г. Пред членовете на Общото събрание проф. д-р инж. Ивайло Копрев сподели:

"Благодаря ви за гласуваното доверие, поемам ангажимента, че в работата си ще се основавам на принципите на приемственост и надграждане, отговорност, баланс и развитие, ще работя с уважение, в диалог с вас. Вярвам, че с обединени усилия, можем да подобрим средата в която работим, равнището на подготовка на студентите, да надградим постигнатото, и да продължим устойчивото възходящо развитие на нашия университет."

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е завършил МГУ "Св. Иван Рилски" през 2001 год., специалност "Разработване на полезни изкопаеми". Защитил е докторска дисертация през 2010 г., научна специалност "Открит и подводен добив на полезни изкопаеми", специализант на Technische Universität Bergakademie Freiberg, Германия.

От 2014 година е ръководител на катедра "Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи". През периода 2012 - 2016 година е заместник декан на Миннотехнологичен факултет, МГУ "Св. Иван Рилски", а от 2016 до 2019-а е декан на факултета. През 2012 година е избран да заеме академичната длъжност доцент, а от 2018-а е най-младият професор по научна специалност "Открит и подводен добив на полезни изкопаеми".

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е високоерудиран, съзидателен, иновативен и утвърден учен, автор и съавтор на монографии, книги и учебници, на десетки публикации в специализирани международни реферирани и индексирани научни издания. Ръководил и участник в над 86 национални и международни научно-изследователски и научно-приложни разработки, проекти и програми.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е председател на редица национални и международни научни конгреси, конференции и комитети, участник в редакционни колегии на национални и международни научни издания, ръководител на успешно защитили докторанти, член на научни журита.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев има неоценим принос за развитието, просперитета и утвърждаването на висшето минно образование в България.