Министерството на правосъдието въведе електронна регистрация за подаване на документи и провеждане на интервю за гражданство, информираха от пресцентъра на ведомството.

От 2 януари кандидатите за промяна на гражданството резервират само по електронен път дата и час, по техен избор, за подаване на молби и провеждане на интервю в дирекция "Българско гражданство".

В деня на подаване на молбата, ако се установи, че са представени всички документи, се състои и интервюто с кандидатите. Така се преодолявала старата практика за отлагане на интервюто и насрочване на нова дата, на която кандидатите отново да се явят за неговото провеждане, което необосновано удължаваше процедурата с почти година, уточняват от правосъдното министерство.

След интервюто, в 14-дневен срок се извършва експертен преглед за съответствието на представените документи. При констатирани несъответствия, се предоставя двумесечен срок за отстраняването им чрез публикуване на съобщение за това в автоматизираната информационна система.

При неотстраняване на несъответствията в определения срок, производството се прекратява със заповед на министъра на правосъдието.

На кандидатите вече няма да се налага да представят удостоверение от МВР за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в България, документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски и наличието или липсата на задължения, удостоверение за сключен граждански брак, когато бракът е сключен от български гражданин на територията на България. За тези обстоятелства ще се извършва служебна справка.

Неприключилите до 1 януари 2019 г. производства по придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство ще се довършат при досегашните условия и ред.