Министерският съвет прие промени в таксите, които ще плаща собственикът на автомобил, ако иска запази номерата му и да го прехвърли на новата си кола. Те варират от 100 до 1000 лева в зависимост от това каква е комбинацията в него.

С "Преходни и заключителни разпоредби" на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози в Закона за движението по пътищата е създаден нов чл. 145а, съгласно който преди прехвърляне на собствеността на регистрирано моторно превозно средство собственикът на прехвърляното превозно средство може да подаде заявление за запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория и прекратяване на регистрацията на превозното средство, като заплати такса в размер, определен в тарифа на Министерския съвет.

За запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрация на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, се събират следните такси:

 - за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер - 300 лв.;

- за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: "аа-вв"; "ав-ва"; "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9", и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание) - 200 лв. Тук става дума за табели с номера, например, 2288, 2882 или пък 2828;

- за право на ползване на табели е регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви или цифри по желание - 1000 лв. 

- за регистрационен номер извън тези случаи се плаща такса 100 лв.