Право на месечна добавка, съобразно степента на намалена работоспособност, имат лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

База за определяне размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет, съгласно Закона за социално подпомагане.

Месечната добавка за социална интеграция за хора с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и за такива с над 90 на сто намалена работоспособност с определена чужда помощ е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход (15 лева при 75 лева ГМД за 2018 г. - б.р.). Парите за лица със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност е в размер 15 на процента от гарантирания минимален доход (11.25 лева).

От МТСП неотдавна отбелязаха, че интеграционни добавки получават повече от 500 000 хора с увреждания.

Лицата с определена чужда помощ имат право на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

Максималният размер на целевите помощи се определя и актуализира със заповед на министъра на труда, съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.

Всички висящи административни производства по издаване на индивидуални административни актове от Закона за интеграция на хората с увреждания се приключват по новия ред, записаха депутатите. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства се довършват по новия ред.