Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) отказа да съгласува промените в Закона за движението по пътищата (ЗДвП), защото откри пропуски в проекта и корупционен риск. Това стана с решение на органа от днес, съобщават от комисията.

Законопроектът предвижда нов ред за налагане на санкции на водачите на МПС. За извършени нарушения (с изключение на движение без винетка), длъжностните лица на службите за контрол (МВР) издават направо фишове, с които едновременно установяват нарушението на ЗДвП и налагат наказанието - глоба, имуществена санкция, и лишаване от право да се управлява МПС.

С фиша могат да отнемат и контролни точки. Съставеният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред съответния районен съд. Така се въвежда едноетапност на административнонаказателното производство чрез отпадане на института на наказателното постановление и на предшестващия го акт.

Досегашният ред - по Закона за административните нарушения и наказания, предвижда установяване на нарушението чрез съставяне на акт за административно нарушение от определени от закона длъжности лица. Нарушителят има право на възражения по съставения акт пред административнонаказващия орган, а наказателното постановление може да се обжалва по съдебен ред.

Издаването на предложения в законопроекта фиш предполага служителят (пътен полицай) едновременно да прави фактически констатации по установяване на нарушението и правни изводи, включително и за определяне на наказанието спрямо нарушителя. Опитът да бъде въведен нов процесуален ред в ЗДвП, коренно различен и извън общия в ЗАНН, има за резултат концентрация на властнически правомощия в един орган (служител на МВР), което крие риск от генериране на корупционни практики.

Предвидената в новата уредба възможност съставителят на фиша едновременно да налага и административно наказание, като определя вида и размера му, създава условия за корупционни прояви, както от страна на наказващия орган, така и от страна на наказваното лице, за да се намали или въобще да не глати глоба, казват от КПКОНПИ.

Законопроектът предвижда фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание да се съставя в присъствието на нарушителя и на поне един свидетел. Според антикорупционната комисията това обстоятелство открива възможност процедурата да е легитимна при участието на втори служител в качеството на свидетел, който обичайно се явява другото лице от патрулния екип, което крие сериозен корупционен риск.

Установени са и недостатъци в предвидените възможности за връчване на фиша. Предлага се например той да "се счита за връчен от датата на закрепване на уведомлението към моторното превозно средство", когато е съставен за нарушение на правилата за паркиране.

Липсата на каквито и да било правила за начин на закрепване по този ред и опасността от прояви на случайни природни събития, както и евентуална чужда намеса с цел отстраняване на фиша, правят предложения способ неефективен, посочват още от КПКОНПИ.