КЕВР започва пълна проверка на качеството на водата в Харманли, Хасково и околните населени места. Преди дни стана ясно, че водата в региона е със завишени количества на уран. Местните власти забраниха тя да се ползва за пиене и готвене. За населението бяха осигурени водоноски и бутилирана вода.

Според медицинските власти обаче водата не е особено опасна за пиене поне до 6 месеца.

Досега никоя институция не е установила източника на уран във водата.

Ето и пълното становище на КЕВР

Във връзка с публикувани информации в национални медии и широкият обществен отзвук за установени отклонения в качеството на водата за питейнобитови цели в град Харманли и други населени места в област Хасково, КЕВР започна проверка за изясняване на обстоятелствата по случая. 

С писмо на председателя на регулатора до изпълнителния директор на "ВиК Хасково" ЕООД, на основание на чл.114 от Административнопроцесуалния кодекс, се изисква в 7-дневен срок водното дружество да представи в КЕВР информация по изнесените в публикациите проблеми. В доклада на "ВиК Хасково" ЕООД следва да бъдат предоставени данни от направените проби от водоизточниците (местоположение и дебит), които са показали отклонение в нормативно заложените показатели за качество.

Регулаторът очаква да бъде информиран също за населените места с влошено качество на питейната вода и за броя на засегнатото население. В Комисията трябва да бъдат представени копия на протоколите за физикохимичен и микробиологичен анализ на взетите проби от Регионална здравна инспекция - град Хасково, от началото на месец юли 2018 г. до момента, които са показали несъответствие със стандартите за качество на питейната вода.

"ВиК Хасково" трябва да информира Комисията и за начина, по който дружеството е информирало потребителите за възникналия проблем, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 3 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Същевременно в изпълнение на задълженията си по Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, водният оператор трябва да посочи дали на потребителите е осигурено алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски и къде са разположени те на територията на населените места.

В доклада до КЕВР следва да бъде включена и информация за регистрираните жалби и сигнали на потребители за лошо качество на питейната вода за предходни периоди. В посочения 7-дневен срок "ВиК Хасково" трябва да информира Комисията дали до този момент са правени обследвания за причината за рязкото влошаване на качеството на питейната вода в региона и какви мерки дружеството е предприело и планира да извърши, в т.ч. съвместно с други институции, с цел да бъдат изпълнени нормативните изисквания за качество на предоставяната водоснабдителна услуга и да посочи срока за тяхното изпълнение.

При всички постъпващи сигнали за влошено качество на предоставяните ВиК услуги, в изпълнение на своята контролна дейност КЕВР ще продължава да извършва щателни проверки в защита на правата на потребителите. Регулаторът и занапред ще осъществява контрол върху дейността на ВиК дружествата с оглед стриктното изпълнение на техните задължения съгласно Общите им условия за предоставяне на непрекъсваеми и качествени водоснабдителни услуги на техните абонати.

При констатирано неизпълнение на тези задължения регулаторът ще прилага стриктно действащата нормативна уредба и ще налага съответните административнонаказателни санкции.