Тричленен състав на Върховния административен съд с окончателно решение потвърди, че ски влек "Меча поляна" в Природен парк "Витоша" трябва да бъде премахнат. Решението е окончателно.

Административното дело от 2020 г. беше образувано по касационна жалба на "Витоша ски" против решение на Административен съд София - град, с което е потвърдена Заповед на началника на РДНСК-София.

С нея е наредено премахването на незаконен строеж на "ски влек Меча поляна" - открита въжена линия, находяща се в имоти в София, район "Панчарево".

Ски влек "Меча поляна" представлява открита въжена линия с дължина около 92 м., с 4 бр.стоманени стълбове, с височина около 3,5м., забити в земята, без бетонови фундаменти, всеки укрепен с по три броя метални тръбни подкоси с дължина около 1.80-2 м. и стоманени въжета.

Налице е и задвижващ механизъм с елекрически двигател, водещо, обръщателно и направляващи въжета, както и кабина за управление на лифта. Установено е още, че строежът е извършен около 2005 г., по възлагане на "Витоща ски" АД, която е и негов собственик.

Върховните магистрати приемат за правилни изводите на първоинстанционния съд, че ски влекът - предмет на оспорената заповед, е строеж от трета категория и като такъв се явява строеж, за който се изискват строителни книжа, каквито в случая липсват.

Въжените линии подлежат на инвестиционно проектиране, съгласуване с органите на държавен технически надзор, издаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация, по реда на Закона за устройство на територията.

Поради тези обстоятелства издадената от началника на ДНСК заповед за премахване на влека е законосъобразна.