Директорът на дирекция "Правнонормативна дейност и обществени поръчки" в Министерството на културата (МК) Татяна Цветанова подаде молба за напускане във връзка с искова молба от министерството към фирмата изпълнител на дейностите по проекта "Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика".

С определение (№ 465 от 4 ноември 2019 г.) Върховния касационен съд постанови, че МК е пропуснало срока за обжалване на съдебното решение, с което бе отхвърлена претенцията му за неустойка към строителя на столичното Ларго. В определението пише, че ВКС приема като неоснователно твърдението на частния жалбоподател (МК), че жалбата е подадена по пощата преди изтичане на едномесечния срок (12 март 2019 г.).

МК няма да получи неустойка от 753 хил. лв., а ще трябва да плати и над 73 хил. лв. разноски.

От министерството уточняват, че министърът на културата не осъществява процесуалното представителство на министерството, за което са упълномощени юрисконсултите на институцията. Според нормативната уредба, регламентираща дейността на институцията, дирекция "Правнонормативна дейност и обществени поръчки" осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и на министерството пред всички съдебни инстанции, планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на съдебни и други правни процедури, дава правни становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове, следи за изпращането в нормативно установените срокове на информацията, свързана с договорите, по които министерството е страна.

Във връзка с това директорът Татяна Цветанова е подала молба за напускане, се казва в съобщението.

Дисциплинарният съвет към МК продължава проверката по изясняване на фактите и обстоятелствата, както и действията на всички служители на министерството, довели до Определение № 465 от 04.11.2019 г. на Върховния касационен съд (ВКС). Резултатите от проверката ще бъдат оповестени своевременно, заявяват от министерството.

Уточнява се, че дисциплинарното производство към този момент не е приключило и че резултатите от него ще бъдат обявени своевременно.