"Изпитвателната лаборатория за електромагнитна съвместимост е без компетентен персонал от 2018 г., когато тогавашното ръководство начело с и.д. Председателя Паун Илчев решава да изгони директора и ръководител на лабораторията г-н Пантилеев, който е неин създател. Още от 2018 година има проблем с лабораторията". Това се казва в позиция, изпратена от бившия ръководител на Българския институт по метрология Снежана Спасова.

Ден по-рано от ведомството съобщиха, че лаборатория за електромагнитна съвместимост е загубила своята акредитация. Следствие на това България е заплашена да върне 2,5 млн. лв., които Европейския съюз ни е отпуснал за оборудването ѝ.

"Установи се, че при наличието на назначен заместник-председател на БИМ, които задължително следва да замества председателя при неговото отсъствие, Снежана Спасова е възлагала функциите на председател на служители от института, като най-фрапиращ е случаят с издадена от нея заповед на 16 септември, с която упълномощава началника на отдел "Дължина и време" към Главна дирекция "Национален център по метрология" в БИМ, да подпише решението за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване. В този случай, само навременната смяна на Снежана Спасова осуетява опорочаването на изборите за народни представители на 2 октомври, защото решението е щяло да бъде подписано от лице, което няма право да прави това", заявиха от БИМ.

Ето и целия текст на позицията на Снежана Спасова без редакторска намеса:

Във връзка с публикуване на невярна информация в интернет пространството изразявам правото си на опровержение.

Изпитвателната лаборатория за електромагнитна съвместимост е без компетентен персонал от 2018 г., когато тогавашното ръководство начело с и.д. Председателя Паун Илчев решава да изгони директора и ръководител на лабораторията г-н Пантилеев, който е неин създател, като прави преструктуриране в БИМ. Това беше най-добре оборудваната лаборатория с компетентен персонал, като част от служителите бяха преподаватели и в Техническия университет - София. След изгонването на г-н Пантилеев напусна целият персонал и за ръководител на лабораторията е назначен пенсиониран военен. Това е лаборатория с чувствителна и скъпо струваща апаратура. От 2018 г. има проблем с лабораторията. Не могат да се намерят компетентни специалисти, които да работят там. Освен това клиентите са намалели драстично. Това е видно от последния отчет на дирекцията.

Проектът по ОПИК, който г-н Пантилеев защити и получи финансиране за доставка на нова апаратура, която да е с по-добри технически изисквания, беше прехвърлен на друг ръководител.

Защо е спряна акредитацията на Изпитвателна лаборатория "Електромагнитна съвместимост"?

Подготвените документи за преакредитация на лабораторията не са подадени до ИА БСА в изисквания шестмесечен срок преди 21.05.2022 г. Това е задължение на ръководителя на лабораторията. Той не е уведомил главния директор на ГД МИУ за това, напротив по време на годишното оценяване на държавните служители (месец януари 2022 г) е докладвал, че документите са подадени. След като срокът е изпуснат, единственият вариант е кандитатстване за първоначална акредитация.

Подготвиха се документите и бяха представени в ИА БСА.

При първоначална акредитация кандидатстващата лаборатория трябва да отговаря на следните изисквания: да има проведено успешно междулабораторно сравнение в обхвата на акредитация, техническите средства да са с осигурена проследимост, обучение на персонала по БДС EN ISO/ IEC 17025, проведен вътрешен одит на системата за управление на лабораторията, проведен преглед от ръководството и персоналът да е с доказана компетентност в обхвата на акредитацията.

Осигурихме всички условия за изпълнение на горепосочените изисквания. Договорихме междулабораторно сравнение с швейцарския метрологичен институт (METAS), сключихме договор за калибриране на техническите средства, организирахме обучение на служителите в лабораторията, наехме външни компетентни експерти за осъществяване на вътрешен одитна системата за управление на лабораторията и проведохме преглед от ръководството.

Въпреки предприетите действия от нас се оказа, че ръководителят на лабораторията и персоналът не изпълняват преките си задължения с необходимата компетентност и професионализъм.

При предварителната оценка от експерти от ИА БСА бяха установени 12 несъответствия, като 10-дневният срок за отстраняването им не беше спазен от служителите и ръководителя. Кореспонденцията в този случай се е провеждала между ръководителя на лабораторията и ИА БСА. Той не е уведомил ръководството и служителите на лабораторията за отстраняване на несъответствията, въпреки че констатациите от предварителната оценка са му изпратени в началото на май 2022 г. За тях отговорникът по качество на лабораторията разбира чак в края на месец май, когато ръководителят излиза в 4-месечен отпуск по болест.

Поискахме обяснения от всички служители и отново се потвърди липсата им на знания в областта и ниската мениджърска компетентност на ръководителя.

Възложихме ръководството на лабораторията на началник отдел ИСИС- ръководител с достатъчен опит, за да се подобри състоянието и да се изпълнят изискванията за акредитация на лабораторията.

Въз основа на горното се прецени, че ИЛ ЕМС за момента не може да отговори на критериите за акредитация и единственият изход беше да се прекрати заявлението за първоначална акредитация до покриване на изискванията за кандидатстване.

По повод подписване на решение за удостоверяване на техническите средства за машинно гласуване (ТУМГ). Решението се подписва от трите независими институции, които участват в процеса по удостоверяване на ТУМГ, съгласно Изборния кодекс. Издадена е законна заповед, с която е упълномощено лице от БИМ да подпише решението. Това лице в момента на издаване на Заповедта е отговаряло и за длъжността Главен секретар на БИМ. То е технически компетентно с дългогодишен стаж в БИМ. Защо не е дадена възможност на зам.-председателя г-н Андонов да изпълни тази задача? Зам.-председателят на БИМ не участва в ръководството по никакъв начин от началото на декември 2021 г., след като бяха констатитирани редица нарушения и неизпълнения на делегираните му права. За това са уведомени министрите в Министерството на икономиката и индустрията.

Всички подадени сигнали за нередности са неоснователни и репутацията на БИМ е защитена.