Произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт ще се разследват от Национален борд, съобщи пресслужбата на кабинета. Правителството прие днес постановление за създаване на новата структура и правилник за дейността й.

Бордът ще бъде постоянно действащ колегиален орган, който се ръководи от управителен съвет, състоящ се от трима членове, в т.ч. председател и двама заместник-председатели. До този момент дейността се извършваше от Звено към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Служителите на екипа преминават на щат към Националния борд. Общата му численост e 11 щатни бройки.

Със същото постановление се изменя и допълва Устройственият правилник на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация". По този начин ще се оптимизира и подобри цялостната дейност на агенцията. Основната цел е да се постигне ефективност на контролната и административнонаказателната дейност.

27-те областни отдела се трансформират и контролната и административнонаказателната дейност ще се осъществява от осем регионални дирекции (София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе, и Враца). В същото време, за обезпечаване на административното обслужване и изпитите, провеждани от агенцията, е предвидено сформирането на областни отдели в рамките на съответната регионалната дирекция.

Компаниите от години настояваха да извадят досегашната дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и да го превърнат в независим орган, поради крещящия конфликт на интереси. Конфликт, при който на практика министърът на транспорта трябваше да разследва сам себе си. Или, по-точно казано, подчинени на министъра инспектори от звеното трябваше да разследват как са изпълнявали регулациите си подчинените на министъра администрации и подчинени на министъра ръководства на транспортни компании.

От обнародваните на сайта на МТИТС документи към проекта на постановлението става ясно, че трансформирането на звеното в независим Национален борд към МС  се случва поради натиск от страна на Европейската комисия, която е завела дело в Съда на ЕС срещу България за неизпълнение на нейните задължения в съответствие с изискванията на чл. 21 от Директива 2004/49/ЕО, а именно, че не е успяла и досега да гарантира независимостта на своя разследващ орган - т.нар. "звено за разследване...".