Общинският съвет ще може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за определен период от 2020 г. задължените лица - предприятия, които вследствие на извънредното положение, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината. Това решиха окончателно депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси.

Преустановяването на дейността за съответния период ще се удостоверява с финансови и други документи, по ред и начин определен от общинския съвет.

С измененията се прецизира датата за подаване на данъчна декларация за облагане с туристически данък и тя става 31 януари. В момента в закона е посочена датата 30 януари, но първият месец от годината има 31 дни и това води до заблуждение данъчно задължените лица относно края на срока.

Отпада задължението за представяне в съответната община на удостоверението за предаване за разкомплектоване на моторно превозно средство след прекратяване на неговата регистрация.

Със законопроекта се променя и Законът за движението по пътищата, като се допълва, че специален режим на движение могат да ползват и автомобили, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния, на лечебни заведения към Министерския съвет и към министерствата на здравеопазването, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието и на транспорта.

С промени в Закона за автомобилните превози се разписва, че при временно спиране от движение на моторно превозно средство, собственикът или водачът му трябва в срок от 12 часа от прилагане на принудителната административна мярка да го придвижи до място за домуване.