Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Министъра на околната среда и водите да не извършва екологична оценка на Национален парк "Пирин", съобщиха от съда.

Върховните магистрати дават задължителни указания по тълкуването и прилагането на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Трите закона регулират плановете за управление на защитените територии и изискват извършване на екологична оценка.

Делото от 2018 г. беше образувано по жалба на Сдружение "ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България", Сдружение "Асоциация на парковете в България", както и на няколко физически лица. То е срещу Решение от 01.03.2017 г., издадено от министъра на околната среда и водите, да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г.

Оспореното решение е издадено в нарушение на административнопроизводствени правила и на императивни материалноправни разпоредби. Тричленният състав на ВАС изпраща административната преписка на министъра на околната среда и водите за издаване на ново решение при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Процесът по екологична оценка е приключил с издаване на поредица от противоречащи помежду си решения през март 2017 г, се отбелязва в решението на ВАС.

Тричленният състав смята, че Планът попада в хипотезите на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в които екологичната оценка е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения. Нарушен е и параграф от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.

Решението на ВАС може да се обжалва в 14-дневен срок.

Очакваме да получим мотивите и самото решение, възложил съм на експертите в министерството да се запознаят с него, каза пред журналисти в Народното събрание министърът на околната среда Нено Димов. Той увери, че в рамките на определения от закона срок от ведомството ще предприемат или не съответните действия. Става въпрос за едно от седемте решения на служебното правителство, които затрудниха много съда, защото бяха разнопосочни, разясни министърът. В крайна смета успяхме да се фокусираме само върху едно, за него става въпрос, така че когато имаме окончателно влязло в сила решение, ще бъде изпълнявано, допълни той.