Концесионерът на Летище София ще строи Терминал 3. Това става ясно от обсъждането на въпроса с концесията на Летище София по време на заседанието на Министерски съвет.

Транспортният министър Ивайло Московски повдигна завесата за бъдещето на аеропорта и разкрива какво ще се иска от концесионера.

Строежът на Терминал 3 е част от минималните изисквания, които ще има към бъдещия ползвател на аеропорта. Интересно е това, че новият терминал трябва да бъде готов до десетата година от влизането на новия концесионер във владение на летището.

Министър Московски обяснява, че "концесионерът ще има задължения да реализира инвестиции в размер не по-малък от 600 милиона евро за срока на концесията, като до десетата година ще бъде задължен да изгради и нов пътнически терминал на Летище София".

Основен критерии е концесионното възнаграждение, което е с тежест 55%. Оценката на техническото предложение е с тежест 45% и ще съдържа план за развитие, бизнес план, план за финансиране, обща стратегия, планове и прогнози на трафика и капиталови разходи.

Московски разкрива още, че минималните изисквания към участниците са:
- да оперират поне едно международно летище с над 10 милиона превозени пътници годишно;
- да разполагат с нетна стойност на активите за всяка от последните три години минимум 200 милиона евро и да имат опит при финансиране поне на един проект в инфраструктурния сектор, надвишаващ 400 милиона евро.

Годишните концесионни възнаграждения, които ще се дължат за всяка една година от срока на концесията са в размер не по-малко от 15 милиона лева без ДДС или 10% от общия размер на общите приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата - едно от двете, което е по-голямо.

Следва реплика от финансовия министър Владислав Горанов, който отправя две бележки. "Бележките са по-скоро от техническо естество и трябва да преценим дали да намерят място в окончателния вариант. Експертите на Министерство на финансите смятат, че предвидените обезщетения в проекта на концесионен договор при неговото предсрочно прекратяване не съответстват с чл. 150 от Закона за концесиите, като се извеждат съображения, че предвидените в случай на неизпълнение на концесионера и на концедента обезщетение по чл. 40, т. 6.1 и чл. 40, т. 6.2 от проекта на концесионен договор, които концедентът ще дължи на концесионера не отговарят на разпоредбите на чл. 150, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за концесиите. Обезщетенията по проекта на концесионен договор са обвързани с дълга на концесионера към заемодателите към датата на прекратяване на концесионния договор, докато Законът за концесиите предвижда те да се базират на размера на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в областта на съответната концесия. Това е едната тема, която трябва да се анализира още веднъж. Дали сме тази бележа, колегите от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са преценили, че е некоректна. Ние продължаваме да смятаме, че трябва да й се обърне внимание", казва финансовият министър.

"Другата, по-обща бележка е, че липсва съпоставимост между задълженията на концедента и концесионера при съществуващо замърсяване, съответно при началната дата на концесията и към края на срока на концесията", допълва Горанов.

Московски му отговаря, че още веднъж ще постави въпроса на колегите му в министерството и ще се дебатира върху забележките, които са направени.