В училищата по места в страната с началото на учебната 2022/2023 г. започват отново заниманията за ученици за придобиване на умения за работа с образователни платформи. Обученията се осъществяват по проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", реализиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г. Проектът e създаден като отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и си постави за цел да не се допусне прекъсване на процесите на образование и приобщаване в условията на кризи и да противодейства на рисковете от отпадане.

Една от дейностите е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици, на които им се налага да ги използват за първи път или изпитват затруднения при работа с тях. Дейността обхваща и първокласници, като спомага за осъществяване на прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

До момента по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" са преминали обучения общо 61 861 ученици (в това число и първокласници).

По проекта ще продължи и предоставянето на допълнително обучение за ученици, които имат затруднения при усвояването на учебното съдържание. Целта е да се предотврати натрупването на образователни дефицити, както и да се окаже педагогическа подкрепа на учениците. Учениците от Украйна, записани в българските училища, също имат възможност за допълнително обучение както по български език като чужд, така и по учебни предмети, за да се осигури успешното им участие в образователната система.

За постигане на по-голяма ефективност на обученията те се провеждат в малки групи (средно от 5 ученици), с продължителност на обучението от 4 учебни часа, като се използват всички налични електронни устройства в училищата. На по-ранен етап по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха доставени на нуждаещите се училища почти 65 хиляди преносими технически устройства за ученици и над 20 хиляди - за педагогически специалисти.

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е насочен и към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната системаи се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Общата му стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.