Зам.-кметът на София Йоана Христова представи в петък информация за напредъка по Интегрирания проект (ИП) "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" LIFE17 по Програма LIFE на Европейския съюз за намаление на емисии на Фини прахови частици (ФПЧ). На първо време той ще обхване 140 домакинства за Столична община, на които ще бъдат подменени безплатно отоплителните уреди на дърва и въглища.

Проектът има три фази. Очаква се вредните емисии да намалеят драстично след като последната фаза бъдат обхванати още 4785 домакинства. Като териториален обхват на домакинствата по проекта се включват, с. Волуяк, с. Мрамор, с. Кубратово, с. Бусманци, кв. Филиповци кв.Димитър Миленков, Требич, Чепинци, Негован, Световрачане, Кубратово, Кривина, Абдовица и Казичене в рамките на Столична община. Съотнесено към проекта за територията на страната това е част от. Ето какво сподели по темата Йоана Христова пред Dir.bg.

- Г-жо Христова, вече сме в новия отоплителен сезон. Какви мерки сте предприели от Столична община за тази зима, за да няма много голямо замърсяване на въздуха?

- Столична община още през 2017-а разработи поредната, трета програма за подобряване качество на атмосферния въздух, която е с над 100 мерки. Приносът към замърсяване с фини прахови частици е от две основни групи източници - едната е транспортът, а другата група е битовото отопление. Ако можем да приемем, че транспортът е по-скоро константа с малко над 50%, то битовото отопление добавя своя принос към замърсяването основно през зимата, когато хората започват да използват дърва и въглища.

В този смисъл Столична община успя да защити два проекта - по програма ЛАЙФ на ЕК и "Оперативна програма Околна среда" - за подмяна на отоплителните инсталации на 20 000 домакинства, от тези 55 000 на територията на общината, които се отопляват на дърва и въглища. Защо го споменавам това? Независимо, че питате за тази зима и има редица мерки, които се изпълняват в момента, мерките, които решават въпроса в дългосрочна перспектива, са енергийната ефективност и подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища.

Част от инициативите, който са с по-дългосрочен ефект, са и предложенията на кмета Фандъкова за въвеждане на стандарти за дървата и въглищата. Стандартът за въглища вече е факт и те ще бъдат с по-ниско съдържание на сяра и пепел и това е въведено в националното законодателство. Скоро излезе и наредбата за дървесината, която е една първа стъпка по отношение на използването на суха дървесина от домакинствата. За тази зима битовото отопление ще бъде един от източниците на замърсяване на въздуха, но наред с подмяната на печките, общината вече проведе и процедура и предстои подписването на договор, който е за поставянето на до 150 филтъра през тази година на домакинства в кв. "Красна поляна". Там приносът на битовото отопление е доста голям. Тези филтри ще се поставят до Нова година. През миналата година поставихме 30, така че те стават общо 180.

- Как се движат нормите на замърсяване на въздуха в София към днешна дата?

- Тенденциите през последните 10 години показват, че качеството на атмосферния въздух се подобрява. Към този момент единственият контролиран замърсител, който следва да бъде приведен в нормите, са фините прахови частици. Отдавна няма проблеми с азотния диоксид, със серните окиси, с въглеродния двуокис и др. В този смисъл е редно да кажа, че в други европейски столици този проблем още не е решен.

Фините прахови частици са последен, но труден за решаване замърсител. Причината е, че са различни източниците, които водят до неговото появяване и натрупване във въздуха. За първите 6 месеца на тази година 36% е намалял броят на превишенията на нормите от 50 микрограма на кубичен метър (мкг/кб) средно за денонощие, сравнено със същия период за миналата година. На сайта на общината в реално време може да се види за всеки един от контролираните замърсители измерените почасови стойности. Обръщам внимание, че почасовата стойност за фини прахови частици не може да бъде сравнявана към средно денонощната стойност от 50 мкг/кб. Простата математика показва следното.

Ако в момента измерим 150 мкг/кб, това не означава замърсяване за деня - през следващите часове може да измерваме по 20 мкг/кб, трябва да търсим средноаритметично. Тези 50 мкг/кб са отнесени към 24-те часа и едва в края на деня може да кажем надхвърлена ли е среднодневната норма и имало ли е превишение. Законодателството, включително това на Европейския съюз, защото нашето е изцяло приведено към европейското, дават възможност в рамките на година да има 36 дни, в които да има превишение на нормата от 50 мкг/кб. Експертите на европейско ниво са преценили, че, когато стойностите, отчетени от една станция, имат завишение на нормите до 36 дни в годината, това не е опасно за човешкото здраве. И сега да видим какви са стойностите на фините прахови частици, ще забележим тенденция, на база която можем да направим едно предположение дали при изтичането на деня ще имаме надхвърляне на нормата от 50 мкг/кб. Масовите стойности в момента се движат между 10 и 20 мкг/км.

 

Снимки: Иван Григоров


- Което се приема за нормално...
- Ако тенденцията се запази, това означава, че нормата от 50 мкг/кб няма да бъде превишена. Важно е да се прави тази разлика, за да няма неправилни послания към хората. Всички ние живеем в София и ако някой провери колко са били фините прахови частици, серния диоксид и азотните окиси преди 10 години, ще види драстичната разлика. За последните 10 години въздухът в София е станал много по-чист, но има още работа.

Снимки: Иван Григоров

- Преди време казахте, че общината разработва приложение за мобилни телефони, на което може да се следи замърсяването на въздуха.
- Скоро ще покажем първото приложение - то ще показва мерките на Столична община, свързани с прогноза за замърсяване или реализирано замърсяване на въздуха. Знаете, че общината разработи механизъм, за чиято основна база послужи системата за ранно известяване на замърсяване с прахови частици, базирана на метеорологични параметри, разработена от Националния институт за метеорология и хидрология. В момента на база прогноза ако имаме очакване за замърсяване на поне 2 станции, се предприемат различни мерки. Идеята на приложението е гражданите своевременно да могат да научават за предприетите мерки, които включват и ползването на т.н "зелен билет". Той се въвежда, когато имаме превишения на две станции, които отчитат над 200 мкг/кб. осреднено за денонощие. Другото приложение, което се разработва, е с визуализация на 22-та сензора, които общината монтира. Те са от пилотния тестови проект Еъртингс. На второто приложение гражданите ще могат да следят на телефона си стойностите на сензорите. И двете ще стартират скоро.
Снимки: Иван Григоров

- Как вървят проверките за нерегламентирано изгаряне на гуми? - Гумите и текстилът бяха идентифицирани като част от тези отпадъчни материали, които понякога достигат до "краен потребител", който ги използва за нерегламентирано изгаряне. Общината предприе различни мерки, като имаме договор с фирма, която осигурява площадки за предаване на гуми от гражданите. Столичен инспекторат организира и обособи допълнително места за предаване на стари гуми в районите. Напомням, че както на тези площадки, чийто локации могат да бъдат намерени на сайта на общината, хората могат да оставят старите си гуми и при пунктовете, където си сменят гумите. Самите пунктове имат ангажимент да предадат старите гуми за рециклиране на последващ етап.

- Преди време споменахте за повече контейнери за събиране на текстил, защото темата за горене на такива отпадъци е доста коментирана.
- В момента на територията на общината има разположени 71 контейнера, които са част от системата за разделно събиране на текстилни отпадъци. Две фирми имат договори, като услугата е изцяло за тяхна сметка. Общината няма финансов ангажимент към тях. Практиката ни към момента показва, че към тези контейнери има голям интерес. Най-големият им плюс е, че от тях не могат да се вадят дрехи. И гумите, и текстилния отпадък, и едрогабаритните отпадъци, които може да се използват за горене, са отпадъци, които ограничаваме, за да не достигат до нерегламентирано изгаряне. В плансметката ни за следващата година предвиждаме средства за увеличено събиране на едрогабаритните отпадъци, които гражданите могат да оставят до контейнерите за смесени битови отпадъци. Целта е те да не се използват за изгаряне.

Снимки: Иван Григоров

- Как върви програмата за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи?
- Общо за територията на общината до 3 години очакваме да подменим отоплителните уреди на 20 000 домакинства. Почти 5000 домакинства ще бъдат с подменени отоплителни уреди в рамките на проекта по програма "Лайф" на ЕК. По проект, който е спечелен от Столична община по оперативна програма "Околна среда", още 15 000 домакинства ще се възползват от възможността да подменят старите си печки на дърва и въглища. Скоро ще стартираме мащабните разяснителни кампании.

- Алтернативното отопление, което предлагате, е...
- По програма "Лайф" са допустими няколко различни уреда - пелетни топловъздушни камини, пелетни камини с водна риза, пелетни котли с водна риза, газови котли, газови конвектори, стоманени панелни радиатори. Част от тях може да бъдат и с водни ризи. По този проект е предвидено и петгодишно гаранционно обслужване на уредите. През следващата година ще стартираме с демонстрационната фаза на проекта, в рамките на която ще подменим първите 140 уреда, след което продължаваме с останалите до 5000.