До изборите за нов Европейски парламент остават точно 3 месеца. Датите за гласуване, одобрени от Съвета на ЕС, са между 23 и 26 май 2019 г.

Не разбирате съвсем как вотът ви става част от голямата политика чрез изборите за Европейски парламент? Ето как работи машината:

На първо място, разбира се, трябва да гласуваме. С пускането на бюлетината ние посочваме кои политици ще представят нашите интереси в Европа през следващите 5 години. Очакванията са всички листи с кандидатите от България да бъдат оповестени от всяка партия до края на месец март.

Какви са правомощията на представителите ни в Европейския парламент?

ЕП се състои от 751 депутати, които представляват интересите на около 500 млн. души. Главната им роля е даване публичност както на общоевропейските проблеми, така и на тези по региони. Депутатите могат да направят стъпка към решаването им, като създават различни инициативи. Парламентът има също правомощия за контрол или надзор над останалите институции на ЕС. Той наблюдава как те работят и как изразходват парите на данъкоплатците.

Европейската комисия

Бихме могли да я неречем двигателят на Европейския парламент. Тя е изпълнителният орган на Европейския съюз. Главната ѝ роля е да определя цели и приоритети за действие, да предлага закони на Парламента и Съвета, да управлява и прилага политиките на ЕС и бюджета, да налага спазването на европейското право (заедно със Съда на ЕС) и да представя ЕС извън Европа. Подобно на Министерски съвет, се управлява от 28 комисари, по един за всяка страна-членка на Европейския съюз. Всъщност, Европейската комисия е мястото, където се раждат новите закони.

Съветът на Европейския съюз

Това е "гласът" на правителствата на страните-членки. Заедно с Европейския парламент осъществява законодателната власт на ЕС. Той е и водещата институция при вземането на решения. Приема закони и координира политиките на съюза. Най-просто казано - на финала там се сключват големите сделки с много компромиси. За разлика от другите административни органи той няма постоянен състав, а се състои от ресорните министри на всяка една от страните членки. Затова понякога го наричат с остарялото Съвет на министрите или просто Съвет.

Съд на Европейския съюз

Негова грижа е да гарантира, че всички ще се придържат към правилата и ще следват законите. Той има право да санкционира нарушителите на правилното и еднакво прилагане на правото на Европейския съюз. Също така Съдът може да изглади всички недоразумения между Комисията, Съюза и Съвета на Европейския парламент.

Европейска прокуратура

През април 2017 г. 16 държави членки постигнаха съгласие да си сътрудничат по-тясно с цел по-ефективна борба с измамите в ЕС. Те се споразумяха да създадат Европейска прокуратура чрез процедурата за засилено сътрудничество. Впоследствие още държави от ЕС решиха да се присъединят към усилията за защита на бюджета на ЕС от измами. Европейската прокуратура има правомощия да провежда разследвания и наказателни преследвания на престъпления, засягащи бюджета на ЕС.