Според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица даренията към фонда намаляват дължимите данъци.
Друго данъчно облекчение за хората е за дарение в полза на културни институции и организации. С парите, платени за култура, може да се намали с до 15 на сто данъчната основа.

До 10 на сто от основата могат да се намалят с направените през 2009 г. лични вноски за допълнително доброволно социално и здравно осигуряване и за застраховка "Живот".

Облекчение до 5 на сто от доходите ще ползват хората, които са направили дарение на здравни или лечебни заведения, на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика.
Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Същото се отнася и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и на Агенцията за хората с увреждания, на Българския червен кръст.

Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност".

Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65 процента от годишната данъчната основа.