Агенцията има офиси в 27 града в страната, като адресите им могат да бъдат намерени на сайта на агенцията www.registryagency.bg, предаде БТА. Служителите там имат готовност да приемат заявления на хартиен носител.
Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Емил Станков каза, че създаването на регистъра е от изключително значение за страната, защото се създава единна централизирана информационна система, която има много предимства, сред които са прозрачността и бързината при регистрацията. Отнема се възможността за регистрация на фирми "фантоми", а досега регистрираните такива дружества ще бъдат заличени, посочи Станков.
Процедурата по регистрация на фирма в Търговския регистър по електронен път отнема 6-7 минути и се извършва на адрес www.brra.bg. Там подробно са описани възможностите за подаване на заявление - за първоначално вписване, за промяна на обстоятелствата, или за пререгистрация. Генерира се входящ номер, който отбелязва година, месец, дата, час, минута и секунда, като всяка секунда може да бъде генериран само един номер и по този начин не може да има дублиране на номера. Всички генерирани входящи номера се подреждат в "опашка" и на случаен принцип се разпределят на длъжностните лица по регистрация.
При пилотното внедряване на единната информационна система в 7 града в страната са подадени 7 000 заявления за 3 месеца, които са обработени от служителите и е взето отношение от длъжностните лица по регистрация, каза Митева.
Когато представител на едно дружество дойде в Агенцията по вписванията да се пререгистрира, от масивите на агенцията се проверява дали името вече съществува. Ако има съвпадение с още 2 дружества например се изпраща писмо на всички дружества, с което се уведомяват за съвпадения на имената. В двумесечен срок те трябва да променят имената си, а ако това не стане, се добавя градът, в който е регистрирано дружеството. Например "Светлина" става "Светлина-София" и съответно "Светлина -Хасково". Има списък със съвпадащите имена, който се намира на сайта на агенцията. Там дружествата могат да проверят дали има съвпадения с тяхното име. Списъкът е направен на базата на данните от Висшия съдебен съвет, а информацията е към 14 декември 2007 г.