Върховният административен съд отмени решението на админстративния съд в София, с което беше отменена заповедта за спиране на строителството на небостъргача "Златен век". Делото се връща на същия съд за ново разглеждане от друг състав съобразно дадените указания, информират от ВАС.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствените правила, които са довели до необоснованост на съдебния акт и до постановяването му в противоречие с материалния закон.

Изводите на първоинстанционния съд, че не са налице съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по смисъла Закона за устройство на територията са необосновани, тъй като на административния орган не е дадена възможност да ангажира доказателства и да установи, че описаните в констативния акт отклонения от одобрените инвестиционни проекти са съществени, пишат върховните магистрати.

Според тях съдът следва да осигури възможност на страните да представят доказателства, включително чрез използване на специални знания.

След събирането и преценката им, включително на тези, представени и поискани от страните съобразно указанията, съдебният състав следва да направи крайните изводи за законосъобразността или незаконосъобразността на оспорения административен акт.