Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) обжалва решение от 26.11.2020 г. на състав на Софийския окръжен съд (СОС) с председател съдия Евгения Генева, който е отхвърлил искове й срещу сина на Христо Бисеров - Ивайло Главинков, съпругата на Бисеров - Мария Добрева-Бисерова и "Солари Елов дол" ЕООД за 4 081 099,21 лева.

Комисията е осъдена да заплати съдебни разноски в общ размер на 327 743,97 лв., от които 164 500 лв. адвокатски хонорари и 163 243,97 лв. държавна такса по сметка на съда, съобщиха от нейния пресцестър.

Гражданското дело е образувано през октомври 2015 г. Първото заседание по делото, на 19.05.2016 г., не е проведено поради нередовно призоваване и е отложено за 15.09.2016 г. С определение от 17.06.2016 г. съдът е прекратил производството по делото, с мотиви, че след като наказателното производство срещу лицето е прекратено, делото за отнемане на незаконно придобито имущество също следва да бъде прекратено, като от Комисията е претендиран адвокатски хонорар в размер на 147 600 лв.

Определението за прекратяване е обжалвано пред Апелативен съд София, който го потвърждава (с особено мнение на един от съдиите). Следва обжалване от Комисията пред Върховния касационен съд, който на 14.03.2017 г. спира производството до приемане на тълкувателно решение. Впоследствие, с определение от 21.02.2019 г. ВКС отменя обжалвания съдебен акт и връща делото на СОС.

Делото е отсрочено за 26.09.2019 г., но два дни преди това СОС го прекратява отново, с мотиви, че въпреки тълкувателното решение и съдебната практика на ВКС, не може да приеме, че Директива 2014/42/ЕС се отнася само за наказателните производства. Следва ново обжалване от страна на КПКОНПИ пред Апелативен съд София, който с определение от 17.02.2020 г. спира производството до постановяване на решение по дело №С-234/2018 на Съда на Европейския съюз. На 23.04.2020 г. Апелативният съд, отменя определенията за прекратяване и присъждане на разноски и връща делото отново на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия. На 20.10.2020 г. първоинстанционният съд дава указания на ищеца, тъй като тогава счита исковата молба за нередовна. Указанията са изпълнени от КПКОНПИ на 11.11.2020 г.

На 19.11.2020 г., за първи път от октомври 2015 г., е проведено първо заседание по делото, като в рамките на 1 час и 15 минути, съдът приема проекта на доклад, без да се съобрази с възраженията на представителя на КПКОНПИ, отменя допуснатите съдебно-автотехническа и съдебно-икономическа експертиза, изслушва допуснатите свидетели на ответната страна, приема съдебно-техническа оценителна експертиза, но заявява, че няма да приеме стойностите, посочени от вещото лице, а ще вземе предвид тези по нотариалните актове.

Съдът не допуска и поисканата от ищеца съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси относно воденото счетоводство на ответно дружество и прекратява съдебното дирене, като дава ход на устните състезания и обявява делото за решаване. На страните е предоставен седемдневен срок за писмени бележки.

На 26.11.2020 г., в последния ден за представяне на писмени бележки, 5 години и един месец след предявяване на исковата молба и 7 дни след първото съдебното заседание, съдът постанови първоинстанционното решение, с което са отхвърлени исковете на КПКОНПИ в цялост и Комисията е осъдена да заплати разноските.

В мотивите си съдия Евгения Генева приема, че "недостигът на средства" не е основание за незаконността на придобитото имущество. Същото следва да бъде установено от наказателна присъда, акт на данъчни органи или първо да бъде воден установителен иск и чак след него дело за отнемане на незаконно придобито имущество.

Относно формирането на несъответствието, съдът приема следното: "Впрочем "недостигът" през годината на закупуване на нивите е калкулиран на базата на "пазарна оценка", различна от цената в нотариалните актове, т.е. недостигът е фиктивен."

Относно несъответствието, съдът приема и че то може да се погасява по давност. Съдия Генева приема, че исковете срещу ответниците са допустими, но неоснователни, поради прекратяването на наказателното производство.

На 14.12.2020 г. КПКОНПИ обжалва решението на СОС пред Апелативен съд София. Основният довод в жалбата е, че първоинстанционното решение е в пълно противоречие с разпоредбите на закона, със съдебната практика и с Решение от 19.03.2020 г. на Съда на Европейския съюз по дело С-234/2018 г., се казва още в съобщението на Комисията, която сега ръководи бившият главен прокурор Сотир Цацаров.